Батькам

       
Про новий формат батьківських зборів


 

                                                                                                                                                                                                                                 «Затверджено»

                                                                                                                                             Рішенням зборів

                                                                                                                                             ( конференції) батьків

                                                                                                                                             НВК «Школа І  ступеня

                                                                                                                                             – гімназія «Оболонь»

                                                                                                                                             Оболонського району м. Києва

                                                                                                                                             Протокол № 1

                                                                                                                                             від « 02» жовтня 2018

 

                                                               ПОЛОЖЕННЯ

про Батьківську раду

НВК «Школа І ступеня – гімназія «Оболонь»

                                                                                                                  Оболонського районум. Києва

 

                                                                                                                м. Київ – 2018 р.

1. Загальні положення

1.Батьківська рада НВК «Школа І ступеня – гімназія «Оболонь» Оболонського району м. Києва (у подальшому НВК «Оболонь») створена рішенням зборів (конференції) батьків НВК         «Оболонь» Оболонського району м. Києва, протокол №1  від « 02» жовтня 2018 року, відповідно до ст. 28, частини восьмої ст.70 Закону України  «Про освіту» щодо створення органів громадського самоврядування у загальноосвітніх навчальних закладах усіх форм і типів власності.

1.1.  В своїй діяльності Батьківська рада керується:

-          Конституцією України;

-          Законами України: «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,

-          Про об’єднання громадян (ст. 17), «Про благодійну діяльність та благодійні організації»;

-   іншими нормативними актами в галузі загальної середньої освіти, міжнародними      нормативно-правовими актами з прав людини і дитини;

-          Статутом НВК «Оболонь»;

-          цим Положенням.

1.3. Вищим органом НВК «Оболонь» є загальні збори (конференція) батьків.

 

2. Мета й завдання діяльності Батьківської ради

2.1. Метою діяльності Батьківської ради є надання допомоги педагогічному колективу НВК  «Оболонь»  в реалізації завдань загальної середньої освіти, організації виховних заходів, зміцнення матеріально-технічної бази НВК.

 

2.2. Основними завданнями діяльності Батьківської ради є:

- допомога у здобутті учнями  якісної загальної середньої освіти та забезпечення профільного навчання відповідно до вимог, встановлених законодавством;

- запобігання бездоглядності учнів у вільний від занять час;

- сприяння збереженню життя і здоров’я учнів;

- допомога в організації та проведенні масових виховних заходів для учнів;

- сприяння соціально-правовому захисті учасників навчального процесу;

- зміцнення зв’язків між родинами, НВК і громадськістю з метою встановлення єдності їх виховного впливу на учнів;

- залучення батьківської громадськості до організації профільного навчання і професійної орієнтації учнів;

- організація роботи серед батьків та підвищенні їх відповідальності за навчання і виховання учнів;

- надання благодійної матеріальної допомоги для зміцнення господарської та навчально-матеріальної бази НВК «Оболонь».

 

  1. 3.      Створення Батьківської ради

3.1. На початку навчального року (вересень) на класних батьківських зборах батьки учнів 1-11-х класів обирають не менше 2-х представників до Батьківської ради НВК, з яких один є головою класного батьківського комітету, другий - представником  від батьківської громадськості класу.

3.2. Батьківська рада НВК «Оболонь» обирається простою більшістю голосів на загальних зборах (конференції) батьків НВК на початку навчального року.

3.3. Термін повноважень Батьківської ради НВК складає один рік.

3.4. У випадку, коли член Батьківської ради складає свої повноваження достроково, вибори нового представника відбуваються від того ж самого класу на  класних батьківських зборах та затверджуються на загальних зборах (конференції) батьків НВК.

 3.5. Виконавчим органом Батьківської ради НВК є голова та секретар.

3.6. Засідання Батьківської ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше  як дві третіх її членів.

 3.7. Голова Батьківської ради НВК може бути членом педагогічної ради НВК з правом дорадчого голосу.

 

  1. 4.      Організація і зміст роботи

4.1. Засідання Батьківської ради проводяться не менше одного  разу  на чверть.

4.2. При необхідності Батьківська рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямків роботи. Чисельність комісій та зміст їх роботи визначається Батьківською радою.

4.3. Батьківська рада планує свою роботу на основі плану роботи НВК «Оболонь», договору про співпрацю між Громадською організацією «Комітет підтримки та розвитку освіти і науки Оболонського району м. Києва» та Батьківської ради, рішень батьківських зборів, місцевих умов і завдань, керуючись рекомендаціями директора НВК, педагогічної ради НВК.

4.4. Для обговорення і прийняття рішень щодо найбільш важливих питань Батьківська рада може скликати загальні збори батьків. Кількість учасників від батьків кожного класу (групи) встановлюється членами  Батьківської ради на своєму засіданні, але не може бути більше десяти.

4.5. Спірні питання при недосягненні згоди між директором НВК й більшістю членів Батьківської ради вирішується місцевими органами управління освітою.

4.6. Батьківська рада в особі Голови Батьківської ради звітує про свою роботу перед загальними зборами батьків. За вимогою більшості батьків можуть проводитися позачергові звіти Батьківської ради.

4.7. Батьківська рада веде протоколи своїх засідань, загальних зборів, які зберігаються в справах НВК «Оболонь» протягом одного року і не передаються по акту новому складу Батьківської ради.

 

  1. 5.      Права та обов’язки.

5.1. Батьківська рада НВК «Оболонь» має право:

5.1.1. Бути членом громадських, благодійних організацій, фондів.

5.1.2. Заключати договори з громадськими, благодійними та іншими організаціями.

5.1.3. Брати участь в реалізації програм громадських організацій в галузі освіти.

5.1.4. Вирішувати питання щодо розміру членських внесків, батьківських благодійних внесків, розміру батьківської благодійної фінансової допомоги НВК та плати за додаткові освітні послуги, поглиблене вивчення предметів, за гуртки, групи подовженого дня.

5.1.5. Вирішувати питання щодо зміни цільового використання благодійних внесків та коштів.

5.1.6. Надавати пропозиції щодо вирішення питань про надання благодійної допомоги учням, стимулювання педагогічних та інших працівників, введення додаткових штатних одиниць, організації культурно-масових заходів, покращення харчування учнів, санітарно-гігієнічних та матеріально-технічних умов та інших питаннях, з цільових батьківських коштів, які вони вносять.

5.1.7. Вносити на розгляд адміністрації, педагогічної, піклувальної ради НВК пропозиції щодо вдосконалення організації освітнього  процесу, вирішення організаційно-господарських питань, поліпшення роботи з батьками учнів тощо. Адміністрація НВК «Оболонь», педагогічна рада, піклувальна рада зобов’язані в місячний термін розглянути пропозиції Батьківської ради і довести до його відома прийняті рішення.

5.1.8. Заслуховувати інформацію директора НВК «Оболонь»,  педагогічної, піклувальної  Ради НВК, вчителів про стан і перспективи роботи НВК, а також їх роз’яснення з окремих питань, які турбують батьків.

5.1.9. Скликати загальні батьківські збори.

5.1.10. Залучати батьків до участі в організації роботи гуртків та позакласної роботи.

5.1.11. Організовувати чергування батьків під час культурно-масових заходів у НВК.

5.1.12. Брати участь у прийнятті рішення щодо організації інноваційної діяльності в НВК.

5.1.13. Брати участь у загальних зборах колективу НВК.

5.1.14. Звертатися до відповідних органів управління освітою з питань освітнього процесу.

 

5.2. Батьківська рада зобов’язана:

5.2.1. Вести протоколи засідань батьківських зборів, засідань Батьківської ради.

5.2.2. Надавати інформацію про діяльність Батьківської ради на прохання директора НВК, відповідному органу управління освіти або інших державних органів, які мають повноваження на перевірку роботи громадських організацій.

5.2.3.Контролювати виконання умов договорів «Про спільну діяльність»  та інших, в яких  брали участь батьки.

5.2.4.Контролювати за наданням громадською організацією благодійної допомоги НВК.

 

  1. 6.      Прикінцеві положення.

6.1. В кожному класі НВК обирається батьківський комітет.

6.2. Пропозиції Батьківської ради, які стосуються благодійного фінансування НВК, є обов’язковими для розгляду на загальних батьківських зборах.

6.4. У разі рівного розподілу голосів Батьківської ради при прийнятті рішення вирішальним є голос голови Батьківської ради.

6.5. Рішення Батьківської ради оформляється протоколом, який веде секретар і підписує. голова, а у разі його відсутності – заступник голови Батьківської ради.

6.6. Члени Батьківської ради, незгодні з рішенням Батьківської ради або голови, можуть висловити окрему думку,  яка вноситься до протоколу і оголошується разом із рішенням Батьківської ради.

6.7. Кожен із  членів Батьківської ради може  вносити  пропозиції, зауваження, доповнення щодо  цього положення.  Загальні батьківські збори приймають рішення  щодо прийняття чи неприйняття пропозицій, зауважень, доповнень, внесених членом (ми) Батьківської ради. Зміни в положення вносяться відповідно до змін в діючому законодавстві України, які впливають на відповідні пункти цього Положення.

6.8. Зміна членів Батьківської ради не тягне за собою припинення законної дії цього Положення.

6.9. Дане Положення вступає в силу з дня його підписання і затвердження та діє до повного його скасування рішенням загальних батьківських зборів.

6.10. Положення є внутрішнім нормативним актом Батьківської ради НВК.