Кафедра предметів природничо-математичних дисциплін


 


03.12.2018 – 14.12.2018 р. Декада педагогічної майстерності творчої групи «Досвід»

 

Справжній педагог повинен працювати на майбутнє.  Сухомлинський

 

 

07.12.2018  Відкритий інтегрований урок із  біології та фізики у 8-А класі.

Тема: «Теплоенергетика. Способи збереження енергетичних ресурсів» (вч. Іванченко Л.Ю., Рязанцева О.Ф.)

        


08.11.2018 Відкритий урок-гра з географії у 10-А "Подорож країнами Європи" (вч. Давиденко Л.М.)
        


З 24  по 28  вересня  2018року Тиждень  молодих та новоприбулих учителів

 

 Мета:  ознайомлення з педагогічним  стилем роботи  молодих   та новоприбулих педагогів та надання  їм  при потребі методичної допомоги у організації та проведенні уроків.

  Гасло: Учитель для школи — це те ж саме, що сонце для всесвіту.Він джерело тієї сили, яка надає руху всій машині. Остання заіржавіє у мертвому заціпенінні, якщо він не зуміє вдихнути в неї життя і рух...                             А. Дістєрвег

27.09.18  Урок  хімії   у 8-А класі  Тема: «Будова електронних оболонок атомів хімічних елементів» (вч. Казімко О.С. )
     

 


З 24 по 28 вересня 2018 року тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності

 

Мета: попередження нещасних випадків з дітьми під час навчально-виховного процесу, травмування та загибелі у побуті

Гасло: «Швидше всього наздоганяє та небезпека, яку зневажають» 


         

 


Зміст і напрямки роботи кафедри вчителів

1. Основні види діяльності кафедри:

1.1.   Організаційна робота:

 • організація засідань кафедри;
 • розгляд індивідуальних навчально-методичних планів роботи, матеріалів державної підсумкової атестації, графіків, завдань тощо;
 • добір, оформлення та збереження різноманітної документації;
 • складання звітності.

1.2.   Навчальна робота:

 • планування, організація, проведення й контроль усіх видів на­вчальних занять;
 • поточний, проміжний та підсумковий контроль засвоєння на­вчального матеріалу учнями;
 • аналіз причин низької успішності й відвідування учнів, якості підготовки й захисту творчих робіт;
 • аналіз ефективності проведення заходів;
 • розробка й корекція навчальних програм, календарно-тематич­них планів;
 • індивідуальна робота та консультації з учнями;
 • організація й контроль позакласної роботи учнів.

1.3.   Методична робота:

 • робота відповідно до науково-методичнї проблеми кафедри;
 • робота вчителів за індивідуальними методичними темами;
 • удосконалення методики та технологій навчання з метою підви­щення ефективності та якості проведення всіх видів навчальних за­нять;
 • підвищення педагогічної майстерності вчителів;
 • проведення навчально-методичних та науково-практичних кон­ференцій, семінарів;
 • проведення засідань кафедри з методичною тематикою;
 • робота з удосконалення комплексного навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін: навчальних програм, навчаль­но-методичних посібників, рекомендацій, дидактичного роздаткового матеріалу тощо;
 • проведення педагогічних експериментів з освітніх (педагогіч­них) технологій та їх упровадження в навчальний процес, створення методичних розробок.

1.4. Підвищення кваліфікації:

 • самостійна індивідуальна робота з вивчення сучасних досягнень у галузі загальної та професійної психології і педагогіки, питань удо­сконалення методики викладання конкретних дисциплін;
 • атестація педагогічних працівників кафедри;
 • підвищення кваліфікації з відривом від роботи: курси;
 • підвищення кваліфікації без відриву від роботи: виступу на засіданнях кафедри, друкування методичної розробки, проведення семінарів різних рівнів тощо;
 • вивчення нормативно-інструктивних документів;

2. Наприкінці навчального року кафедра готує звіт про результа­ти своєї діяльності з усіх напрямів.

 

 Завдання складені відповідно до ПОЛОЖЕННЯ  ПРО ПРЕДМЕТНІ КАФЕДРИ ВЧИТЕЛІВ НВК «ОБОЛОНЬ», затверджено на засіданні творчої групи «Досвід»(протокол  2   від 18вересня 2018р.)

 

Основні завдання роботи  предметної кафедри:

 • Шляхом опрацювання нормативних документів підвищувати науково-педагогічний та загальнокультурний рівень вчителів, їх психолого-педагогічну майстерність;
 • Ознайомлення вчителів із перспективним педагогічним досвідом, найперспективнішими освітніми  технологіями;
 • Вивчення та аналіз якості знань, умінь та навичок з предметів за результатами діагностичних контрольних робіт, закінчення семестрів, року;
 • Методичний супровід молодих вчителів щодо організації навчально-виховного процесу;
 • Організація роботу зі здібними та обдарованими учнями шляхом залучення їх до участі в олімпіадах та конкурсах різних рівнів;
 • Залучення вчителів до дослідно-експериментальної роботи.