16 квітня 2018

Орієнтовані вступні завдання до 5 класу

Українська мова 

І. Диктант
                                                                                                    Рідна земля
          Рідний край ! Дорога серцю земля наша. Безмежні степи, зелені ліси й доли, високі і блакитні небеса! Хіба є що на світі краще за це довкілля ? Хіба є що на світі дорожче за Вітчизну ?
          Рідний дім, гостинна ласкава оселя. Тут ти народився, вперше побачив світ, уперше ступив крок.
         А за порогом відкрився чарівний світ. Коло вікна ростуть мальви, соняшник, вишня.
         Ти розумієш, що це - твоя Батьківщина!
         Від батьківського порога вона бере свій початок                     (82 сл.)

ІІ. Синтаксичний розбір речення. Розібрати речення за членами. Визначити, якою частиною мови є кожне слово в ньому.

Багатьох людей урятував Кармелюк від голодної смерті.

ІІІ. Списати, розкрити дужки, вибравши потрібну літеру. Підкреслити вивчені орфограми

  1. (Є, е)днання, до Ки(є,е)ва, ас(ф,в)альт, фін(і,и)ки, м(е,и)ханік, ч(е,и)ремха, укра(ї,і)нці, по(ї,і)зд, дозві(лл,л)я, зна(нн,н)я, сте(ж,ш)ка, (В,в)еликдень

  

Математика

I  частина (5 балів)

Завдання 1 — 5 мають по чотири варіанти відповіді, з яких тільки одна правильна. Оберіть правильну, на Вашу думку, відповідь. Правильне розв ’язання кожного завдання оцінюється одним балом.

1. Вирази 3 км 60 м у метрах.

А) 360 м;            Б)   3600 м;         В)   36000 м;       Г) 3060 м.

2. Зошит коштує 20 грн., він дешевший від блокнота в 5 разів. Скільки коштує блокнот ?

А) 4 грн.;            Б)   15 грн.;         В)   25 грн.;         Г') 100грн.;

3. Яку відстань подолав велосипедист, якщо він їхав 5 годин зі швидкістю 15 км/год?

А) 75 км;             Б)   20 км;           В)   3 км;              Г)10км.

4. Сторони прямокутника дорівнюють 6 см і 8 см. Знайдіть периметр прямокутника.

А) 14 см;            Б)   48 см;           В)   28 см;           Г) 56 см.

5. Частка, одержана внаслідок ділення одного числа на інше, дорівнює 4, ділене дорівнює 1 2. Знайди дільник.

А) 48;                            Б) 16;                   В) 8;           Г) 3.


II  
частина (4 бали)

Розв ’язання завдань 6—7 може мати короткий запис без обгрунтування. Правильне розв’язання кожного завдання оцінюється двома балами.

6. Виконайте дії : 82275 - 64-56 +9680:16 - 23637.

7. Розв’яжіть рівняння:  (39+ х) - 84 = 78.


ІІІ частина (3 бали)

Розв 'язання 8 завдання повинно мати обгрунтування. Потрібно записати послідовні логічні дії та пояснення. Правильне розв 'язання кожного завдання оцінюється трьома балами.

8. Один поїзд був у дорозі 7 годин, а другий -13годин.    Другий поїзд пройшов на 360 км більше, ніж перший. Скільки кілометрів пройшов кожний поїзд, якщо вони рухалися з однаковими швидкостями? 


Англійська мова

1.Прочитай слова. У кожному рядку є зайве слово. Знайди його і підкресли. Кожна правильна відповідь - 0,5 балів.

l.Summer, winter, snow, autumn.                       4. Chips, eggs, soup, mother.

2. Uncle, pilot, cousin, aunt.                                5. Friend, policeman, teacher, builder.

3. Plate, cup, teapot, tree.                                     6. Cow, fox, hen, pig.

2.Прочитай речення. Обери правильну відповідь. Кожна правильна відповідь- 0,5 балів.

l.They sometimes…………. TV in the morning.

a) watch b) are watching c) see d) is watching

2 ………you making your bed now?

a)ls b)Do c)Does d)Are

3. These books are........ in... the library.

a) interestinger b) more interesting c) the most interesting d) interesteng

4. We………….. to school last Monday.

a) go b) are going c)went d) did

5. My friend............ play   tennis in winter.

a) isn't b) are c) doesn't d)don't

6. My mum …………… cook well.

a) like b) can c) makes d) don't

З.Прочитай речення. До підкреслених слів склади одне запитання і запиши його. Кожна правильна відповідь -1 бал.

1.This boy is five.............................................................................................................

2.He likes bananas........................................................................................................

3.They played tennis yesterday...................................................................................


4.Склади та запиши 5-6 речень на тему: «Му working day». (З бали)

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
Разом 12 балів

5. Усна тема «Му flat" - (126.)