Статут НВК "Оболонь»

 


                                                                                                                                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                                   
                                                                                                                                                                            Розпорядження Оболонської

           районної в місті Києві державної адміністрації 
                                                                                                                                                                                                                             05.04.2016 р. № 193

СТАТУТ

  НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ 

«ШКОЛА І СТУПЕНЯ – ГІМНАЗІЯ «ОБОЛОНЬ»

ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА

 

Ідентифікаційний код  22877985

 

Київ-2016

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1.    Навчально-виховний комплекс «Школа І ступеня-гімназія» «Оболонь» Оболонського району м. Києва (надалі – НВК) заснований на комунальній власності територіальної громади міста Києва, віднесений до сфери управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації і підпорядкований управлінню освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації (надалі – управління освіти). 

1.2.    НВК є правонаступником гімназії «Оболонь »загальноосвітнього навчального закладу ІІ-ІІІ ступенів  (ідентифікаційний код 22877985), створеної за рішенням Мінської районної у м. Києві державної адміністрації від 20.06.2000 № 503, після зміни її найменування згідно рішення Київської міської ради від 13.11.2013 № 489/9977 «Про деякі питання діяльності навчальних закладів, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва та передаються до сфери управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації».

1.3.    Засновником та власником НВК є територіальна громада міста Києва, від імені якої виступає Київська міська рада (надалі – Власник). Органом управління майном є Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація.

1.4.    Повне найменування НВК: Навчально-виховний комплекс «Школа І ступеня-гімназія «Оболонь» Оболонського району м. Києва.

1.5.    Скорочене найменування НВК: НВК «Оболонь».

1.6.    Місцезнаходження НВК: вул. Прирічна, 27-Б, м. Київ, 04213, тел. 411-11-83.

1.7.    НВК є юридичною особою, має відокремлене майно, печатку зі своїм найменуванням, штамп.

1.8.    НВК може мати самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України за місцем знаходження.

1.9.    Власник або уповноважені ним органи здійснюють фінансування та матеріально-технічне забезпечення НВК.

1.10.   НВК у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» іншими законодавчими актами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Київського міського голови, наказами Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), розпорядженнями Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації, наказами управління освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації, цим Статутом та іншими нормативними актами.

1.11.   НВК самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та цим Статутом.

1.12.   Головною метою НВК є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти; надання особистості можливість максимально розкрити власну індивідуальність, природні здібності, схильності та талант; набути цілісну систему знань і понять про природу, суспільство і людину; сформувати власну громадянську позицію, почуття національної самосвідомості, підготуватися до усвідомленого вибору свого місця в житті; підготовка молоді до вступу у вищі навчальні заклади різних профілів.

1.13.   Головними завданнями НВК є:

1.13.1.   забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

1.13.2.   виховання громадянина України;

1.13.3.   виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій, звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

1.13.4.   формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

1.13.5.   виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

1.13.6.   розвиток особистості учня, його здібностей обдарувань, наукового світогляду;

1.13.7.   реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

1.13.8.   виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів;

1.13.9.   створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

1.14.   НВК несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

1.14.1.   безпечні умови освітньої діяльності;

1.14.2.   дотримання державних стандартів освіти;

1.14.3.   дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;

1.14.4.   дотримання фінансової дисципліни.

1.15.   У НВК відповідно до статті 10 Конституції України і статті 20 Закону України «Про засади державної мовної політики» визначена українська мова навчання. Викладання окремих предметів, або циклів можливе іноземними мовами, в старшій школі може бути впроваджено профільне навчання.

1.16.   НВК має право:

1.16.1.   проходити в установленому порядку державну атестацію;

1.16.2.   визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із Власником або уповноваженим ним органом;

1.16.3.   визначати варіативну частину робочого навчального плану;

1.16.4.   в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани; 

1.16.5.   спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

1.16.6.   використовувати різні форми морального й матеріального заохочення до учасників навчально-виховного пронесу;

1.16.7.   отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, та благодійні внески від юридичних і фізичних осіб;

1.16.8.   залишати у своєму розпорядженні й використовувати власні   надходження у порядку, визначеному законодавством України;

1.16.9.   розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;

          1.1.16.10. встановлювати єдиний зразок шкільної форми для учнів.

1.17.   У НВК можуть створюватися творчі об'єднання, методичні об’єднання (кафедри) (гуманітарного, фізико-математичного, природничого, філологічного, естетичного циклів, початкових класів, класних керівників), творчі, робочі та динамічні групи, психологічна служба, науково-методична рада, дитячі об»єднання, наукові об»єднання старшокласників.

1.18.   Медичне обслуговування учнів НВК та відповідні умови для його організації здійснюються у порядку, визначеному законодавством України.

1.19.   Взаємовідносини НВК з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

1.20.   Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до НВК відповідно до вимог законодавства та міжнародних договорів.

1.21.   Місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування закріплюють за закладом освіти відповідну територію обслуговування і до початку навчального року беруть на облік учнів, які мають їх відвідувати.

1.22.   У НВК забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

1.23.   Примусове залучення учнів (вихованців) закладу до вступу в будь-які об’єднання громадян, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації і воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

1.24.   Дисципліна в НВК дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників навчально-виховного процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та Статуту навчального закладу. Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів забороняється.

1.25.   НВК може надавати платні освітні послуги в порядку, встановленому законодавством України. 

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

2.1.    НВК планує свою роботу самостійно, відповідно до перспективного  та річного планів. В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи НВК, визначаються перспективи його розвитку.

2.2.    Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.

Робочий навчальний план НВК погоджується радою навчального закладу і затверджується управлінням освіти.

2.3.    Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники НВК самостійно добирають програми, навчальні посібники,  що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів, а також створюють (розробляють) і використовують власні підручники, програми, словники, портфоліо для викладання окремих предметів, які затверджуються в установленому порядку згідно законодавства України.

2.4.    НВК здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання.

2.5.   Класи у НВК формуються за погодженням  з  управлінням освіти згідно з нормативами їх наповнюваності, встановленими законодавством, з урахуванням наявності приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення навчально-виховного процесу та кадрового потенціалу.

2.6.   НВК може створювати класи з поглибленим вивченням предметів  за погодженням з управлінням освіти.

          У НВК може здійснюватися навчально-виховний процес за індивідуальною та груповою формами навчання. Бажаючим надається право і створюються умови для дистанційного навчання, прискореного закінчення НВК, складання іспитів екстерном.

2.7.   Навчальні заняття у НВК розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються не пізніше 1 липня наступного року.

2.8.   Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

Навчальний рік поділяється на семестри, які визначаться органами управління освітою. НВК може здійснювати поділ семестрів на чверті.

2.9.   За погодженням з управлінням освіти із урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю НВК запроваджується графік канікул. Термін проведення канікул протягом навчального року може змінюватись, але їх тривалість не повинна становити менш як 30 календарних днів.

2.10.   Тривалість уроків у школі становить: у перших класах - 35 хвилин, у других - четвертих - 40 хвилин, у п'ятих - одинадцятих - 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з  управлінням освіти та Державною санітарно-епідеміологічною службою України.

2.11.   Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою навчального закладу і затверджується директором.

          Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, у НВК проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

2.12.   Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку і харчування учнів: перша перерва - 10 хвилин, друга-третя – 20 хвилин, четверта перерва - 15 хвилин.

2.13.   Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

2.14.   У НВК визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання навчальних досягнень, ведеться тематичний облік знань.

          У першому класі дається словесна характеристика знань учнів, за рішенням педагогічної ради навчального закладу може надаватися словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів другого класу. У наступних класах  оцінювання навчальних досягнень здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

2.15.    Оцінки за семестр, річні та за державну підсумкову атестацію виставляються  обов’язково.

                   У документи про освіту (табель успішності, свідоцтво, атестат) вносяться оцінки відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів.

2.16.   Результати оцінювання доводяться до відома учнів, їх батьків, або осіб які їх замінюють, класним керівником (головою атестаційної комісії).

2.17.   У разі незгоди учня (його батьків або осіб, які їх замінюють) з результатами оцінювання, йому надається право оскаржити їх, подавши у терміни, визначені нормативними документами, письмову заяву до апеляційної комісії НВК.

2.18.   У випадку не вирішення спірного питання апеляційною комісією НВК  учню (батькам або особам, які їх замінюють) надається право звернутися до районної апеляційної комісії. Висновки цієї комісії є остаточними.

2.19.   Порядок переведення і випуск учнів НВК визначається  Міністерством освіти і науки України.

2.20.   Учні, які не мають річної атестації з будь-яких причин (пропустили робочих днів: у 1-4 класах – більше ніж 88 днів, у 5-11класах - більше ніж 95 днів або протягом навчального року систематично відмовлялися відповідати тощо) за рішенням педагогічної ради та відповідного наказу директора проходять річну атестацію у серпні-вересні поточного року. День та час такої річної атестації визначається НВК, але не пізніше 5 вересня поточного року.

2.21.   Учні, які через поважні причини (хвороба, сімейні обставини тощо) за результатами річного оцінювання отримали бали 1, 2, 3, 4, 5 хоча б з одного (профільного) предмету за рішенням педагогічної ради та відповідним наказом директора можуть бути відраховані із НВК. Про можливе відрахування не пізніше ніж за місяць письмово повідомляються батьки учня, або особи, які їх замінюють. У двотижневий термін до можливого відрахування письмово повідомляються органи управління освітою за місцем проживання учня. За сприяння відповідного органу управління освітою ці учні переводяться до іншого навчального закладу.

2.22.   Учні, які впродовж двох років навчання у початковій школі незасвоїли програму з навчальних предметів, за поданням педагогічної ради та за згодою батьків (осіб, які їх замінюють), направляються на обстеження фахівцями відповідної психолого-медико-педагогічної консультації. За висновками зазначеної консультації такі учні можуть продовжувати навчання у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах, залишатись на повторний курс навчання або навчатися за індивідуальними навчальними планами і програмами за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

2.23.   При зарахуванні учнів до гімназії передусім беруться до уваги досягнення у навчанні не нижче 7 балів з української мови, читання, англійської мови. Учні, які мають низький або середній рівень навчальних досягнень з цих предметів не допускаються до конкурсу і направляються в інші навчальні заклади в установленому порядку.

2.24.   Закінчення навчання учнів у НВК завершуються державною підсумковою атестацією.

2.25.   Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення Державної підсумкової атестації визначається у передбаченому порядку.

2.26.   Звільнення учнів від державної підсумкової атестації проводиться у порядку, що встановлюється Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України. 

2.27.   Учням, які закінчили певний ступінь НВК, видається відповідний документ про освіту:

          по закінченні початкової школи - табель успішності;

          по закінченні основної школи - свідоцтво про базову загальну середню освіту;

          по закінченні НВК - атестат про повну загальну середню освіту.

2.28.   За відмінні успіхи в навчанні учні 2-8-х, 10-х класів можуть нагороджуватися Похвальним листом «За високі досягнення у навчанні», а випускники гімназії - Похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», медалями - золотою «За високі досягнення у навчанні» або срібною «За досягнення у навчанні». За відмінні успіхи в навчанні випускникам НВК II ступеня видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою.

          Матеріальні заохочення учнів можуть встановлюватися при наявності відповідного фінансування.

2.29.   Як виключний засіб педагогічного впливу за неодноразові порушення Статуту, правил внутрішнього розпорядку НВК допускається відрахування учнів із закладу шляхом переведення їх до іншого закладу.

          Про можливе відрахування батьки учня (особи, які їх замінюють) повинні бути проінформовані адміністрацією НВК не пізніше ніж за один місяць у письмовій формі. У двотижневий строк до можливого відрахування з НВК письмово повідомляється управління освіти за місцем проживання учня. За сприяння управлінням освіти такі учні переводяться до іншого навчального закладу. 

III. ЗАРАХУВАННЯ  УЧНІВ ДО НВК

3.1.   Зарахування учнів до НВК здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх - заяви батьків або осіб,  які їх замінюють), а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу). Зарахування учнів до НВК здійснюється на конкурсній основі в порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

3.2.   До першого класу зараховуються,  як  правило,  діти  з  шести років, які проживають в мікрорайоні гімназії. До п»ятого класу зараховуються  учні, які пройшли конкурсний відбір. Конкурсний відбір проводиться у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. Правила прийому схвалюються  Радою та затверджуються директором за погодженням з управлінням освіти.

3.3.   У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу для здобуття загальної середньої освіти у межах населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого зразка Міністерством освіти і науки України, на підставі заяви батьків.

3.4.   У разі вибуття учня з населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини вибуття. 

3.5.   У НВК для учнів 1-5 класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи продовженого дня.

          Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора НВК на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

ІV.  УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

4.1.   Учасниками начально-виховного  процесу в НВК є:

Учні (гімназисти);

керівники;

педагогічні працівники;

психологи, бібліотекарі;

інші спеціалісти;

батьки або особи, які їх замінюють.

4.2.   Права і обов'язки учнів, педагогічних та інших працівників НВК визначаються законодавством України та цим Статутом.

4.3.   Учні мають право:

4.3.1. на вибір форми навчання: факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

4.3.2. на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною та оздоровчою базою школи;

4.3.3. на доступ до інформації з усіх галузей знань;

4.3.4. брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конфе-ренціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

4.3.5. брати участь у роботі органів громадського самоврядування НВК;

4.3.6. брати участь в обговоренні і вносити  власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;

4.3.7. брати участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях,  клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

4.3.8. на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

4.3.9. на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

4.4.   Учні зобов'язані:

4.4.1. оволодіти знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

4.4.2. дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку;

4.4.3. бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;

4.4.4. дотримуватися законодавства моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників;

4.4.5. брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством; 

4.4.6. дотримуватися правил особистої гігієни.

4.5.   Педагогічними працівниками НВК можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність,  забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я яких дозволяє виконувати професійні обов'язки.

4.6.   До педагогічної діяльності у НВК не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелік медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності визначається чинним законодавством.

4.7.   Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників, інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.

4.8.   Педагогічні працівники мають право на:

4.8.1. захист професійної честі, гідності;

4.8.2. самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров'я учнів;

4.8.3. участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

4.8.4. проведення в установленому порядку науково дослідної,  експери-ментальної, пошукової роботи;

4.8.5. виявлення педагогічної ініціативи;

4.8.6. отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років, в порядку, визначеному чинним законодавством України;

4.8.7. на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства України.

            Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

4.9.   Педагогічні працівники зобов'язані:

4.9.1. забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно  до навчальних програм на рівні обов'язкових державних вимог;

4.9.2. сприяти розвитку інтересів, здібностей дітей, а також збереженню їх здоров'я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

4.9.3. сприяти зростанню іміджу НВК;

4.9.4. настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдською моралі;

4.9.5. виховувати в учнів (вихованців) повагу до  батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

4.9.6. готувати учнів (вихованців) до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

4.9.7. дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

4.9.8. захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

4.9.9. постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, рівень загальної і політичної культури;

4.9.10.   виконувати статут НВК, правила внутрішнього розпорядку, умови   контракту чи трудового договору;

4.9.11.   виконувати накази і розпорядження директора НВК, органів управління освіти;

4.9.12.   брати участь у роботі педагогічної ради.

4.10.   У НВК обов'язково проводиться атестація педагогічних працівників незалежно від підпорядкування, типів і форм власності. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

4.11.   Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку НВК, не виконують посадових обов'язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

4.12.   Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

4.12.1.   створювати батьківські громадські організації та брати участь 
в їх діяльності, обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

4.12.2.   звертатись до органів управління освітою, директора НВК і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

4.12.3.   брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази НВК;

4.12.4.   на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування НВК та у відповідних державних, судових органах.

4.13.   Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов'язані:

4.13.1.   забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

4.13.2.   постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови дня розвитку їх природних здібностей;

4.13.3.   поважати гідність дитини;

4.13.4.   виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе  ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

4.13.5.   виховувати у дітей повагу до  законів, прав, основних свобод людини.

V. УПРАВЛІННЯ НВК

5.1.   Керівництво НВК здійснює його директор. Директором може бути громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки, успішно пройшов атестацію керівних кадрів навчальних закладів у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

         Директор НВК призначається і звільняється з посади Департаментом освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за поданням  голови Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації в установленому порядку.

         Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора в установленому порядку.

5.2.   Вищим органом громадського самоврядування НВК є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

          Делегати загальних зборів колективу зправом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

працівників НВК - зборами трудового колективу;

учнів НВК другого-третього ступеня - класними зборами;

батьків, представників громадськості - класними батьківськими зборами.

          Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: від працівників НВК - 25, учнів - 25, батьків і представників громадськості-25.

          Термін їх повноважень становить один рік.

          Загальні збори колективу правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

          Право скликати збори мають голова ради НВК, учасники зборів, якщо за це  висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор НВК.

          Загальні збори:

          обирають раду НВК, її голову, встановлюють термін їх повноважень;

          заслуховують звіт директора і голови ради НВК;

          розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-  господарської діяльності  НВК;

          затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного   процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності НВК;

          приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

5.3.   У період між загальними зборами діє рада навчального закладу.

5.3.1. Метою діяльності ради є:

5.3.1.1.сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

5.3.1.2.об'єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку НВК та удосконалення навчально-виховного процесу;

5.3.1.3.формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління НВК;

5.3.1.4.розширення колегіальних форм управління НВК;

5.3.1.5.підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією навчально-виховного процесу.

5.3.2. Основними завданнями ради є:

5.3.2.1.підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім'єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

5.3.2.2.визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку школи та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

5.3.2.3.формування навичок здорового способу сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

5.3.2.4.підтримка громадських ініціалів щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

5.3.2.5.сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

5.3.2.6.підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

5.3.2.7.ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов'язковості загальної середньої освіти;

5.3.2.8.стимулювання морального та матеріального (при наявності фінансів) заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

5.3.2.9.зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнів та НВК з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

5.3.3. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів НВК ІІ-ІІІ ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами колективу НВК.

          Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами колективу.

          На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

5.3.4. Рада НВК діє на засадах:

5.3.4.1.пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

5.3.4.2.дотримання вимог законодавства України;

5.3.4.3.колегіальності ухвалення рішень;

5.3.4.4.добровільності і рівноправності членства;

5.3.4.5.гласності.

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами.

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора НВК, а також членами ради.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту НВК, доводяться в 7-денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації НВК з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розгадає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету НВК.

5.3.5. Очолює раду НВК голова, який обирається із складу ради.

          Голова ради може бути членом педагогічної ради.

          Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

          Дія вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

          Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності НВК, пов'язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

5.3.6. Рада НВК:

5.3.6.1.організовує виконання рішень загальних зборів;

5.3.6.2.вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;   

5.3.6.3.спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи НВК та здійснює контроль за його виконанням;

5.3.6.4.разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту НВК;

5.3.6.5.затверджує режим  роботи НВК;

5.3.6.6.сприяє формуванню мережі класів НВК, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

5.3.6.7.приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників НВК золотою медаллю "За високі досягнення у навчанні" або срібною медаллю "За досягнення у навчанні" та похвальними грамотами "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів";

5.3.6.8.разом із педагогічною радою визнає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

5.3.6.9.погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

5.3.6.10. заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

5.3.6.11. бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

5.3.6.12. виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

5.3.6.13. виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

5.3.6.14. вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

5.3.6.15. ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

5.3.6.16. сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

5.3.6.17. розподіляє і контролює кошти фонду загального обов'язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;

5.3.6.18. розглядає питання родинного виховання;

5.3.6.19. бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах; сприяє педагогічній освіті батьків;

5.3.6.20. сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

5.3.6.21. розглядає питання здобуття обов'язкової загальної середньої освіти учнями; організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

5.3.6.22. розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи НВК;

5.3.6.23. вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

5.3.6.24. може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.

            Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.

5.4.   При НВК за рішенням загальних зборів колективу може створюватися і діяти піклувальна рада.

5.5.   Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

5.5.1. Основними завданнями піклувальної ради є:

5.5.1.1.сприяння виконанню законодавства України щодо обов'язковості повної загальної середньої освіти;

5.5.1.2.співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів у НВК;

5.5.1.3.зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно - відновлювальної, та лікувально-оздоровчої бази НВК;

5.5.1.4.організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;

5.5.1.5.вироблення рекомендації щодо раціонального використання фонду загальнообов'язкового навчання;

5.5.1.6.запобігання дитячій бездоглядності;

5.5.1.7.стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;

5.5.1.8.всебічне зміцнення відносин між родинами учнів  НВК.

5.5.2. Піклувальна рада формується у складі 9 осіб з представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.

Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах НВК шляхом голосування простою більшістю голосів.

Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди директора НВК.    

У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах на його місце обирається інша особа.

5.5.3. Піклувальна рада діє на засадах:

5.5.3.1.пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

5.5.3.2.дотримання вимог законодавства України;

5.5.3.3.самоврядування;

5.5.3.4.колегіальності ухвалення рішень;

5.5.3.5.добровільності і рівноправності членства;

5.5.3.6.гласності.

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік.

Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.

Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин  її членів.

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.

Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу НВК, батьків, громадськості їх виконання організовується членами піклувальної ради.

5.5.4. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

Голова піклувальної ради:

скликає і координує роботу піклувальної ради;

готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;

визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

5.5.5. Піклувальна рада має право:

5.5.5.1.вносити на розгляд органів виконавчої влади, директора НВК, загальних зборів пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази НВК;

5.5.5.2.залучати додаткові джерела фінансування НВК;

5.5.5.3.вживані заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази НВК.

5.5.5.4.стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів.   

5.6.   Директор НВК:

5.6.1. здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

5.6.2. організовує навчально-виховний процес;

5.6.3. забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;

5.6.4. відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

5.6.5. створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

5.6.6. забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

5.6.7. підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

5.6.8. забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

5.6.9. призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами,  майстернями, навчально-дослідними ділянками;

5.6.10.   контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

5.6.11.   здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов'язкових медичних оглядів і несе за це персональну відповідальність;

5.6.12.   розпоряджається в установленому порядку майном і коштами НВК;

5.6.13.   видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

5.6.14.   за погодженням із профспілковим комітетом затверджує посадові обов'язки працівників НВК;

5.6.15.   створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

5.6.16.   щороку звітує про свою роботу на загальних зборах колективу та громадськості;

5.6.17.   несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами, Власником, місцевими органами державної виконавчої влади тощо.

5.7.   Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства України директором НВК і затверджується управлінням освіти.

          Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

          Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

5.8.   У НВК створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган - педагогічна рада.

          Головою педагогічної ради є директор НВК.

5.9.   Педагогічна рада розглядає питання:

5.9.1. удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування режиму роботи НВК;

5.9.2. переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

5.9.3. підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

5.9.4. морального та матеріального заохочення учнів та працівників НВК.

5.10.   Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб НВК. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

          Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

5.11.   У НВК можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

 VІ. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА 

6.1.        Матеріально-технічна база НВК включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності.

6.2.        Майно НВК належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва і закріплене за ним на праві оперативного управління.

6.3.        НВК відповідно до законодавства користується земельною ділянкою, де розміщуються спортивні та географічний майданчики, зона відпочинку, господарські будівлі, тощо, а також іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

6.4.        НВК має право користуватися закріпленим за ним майном в межах, встановлених законодавчими актами, відповідно до цілей своєї статутної діяльності, завдань Власника або уповноважених ним органів і призначення майна.

6.5.        НВК не має права розпоряджатися закріпленим за ним майном всупереч чинного законодавства всупереч чинного законодавства.

6.6.        Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна НВК проводиться лише у випадках, передбачених законодавством.

Збитки, завдані НВК внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

6.7.        Для забезпечення навчально-виховного процесу база НВК складається із навчальних кабінетів, майстерень (слюсарної, токарної, обслуговуючої праці), а також спортивного, актового і читального залів, бібліотеки, архіву, медичного, лінгафонного і комп'ютерного кабінетів, їдальні та буфету, приміщення для технічного персоналу, кімнати психологічного розвантаження. 

VIІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

7.1.    Фінансово-господарська діяльність НВК здійснюється на основі його кошторису.

7.2.    Джерелами фінансування НВК є :

          кошти бюджету міста Києва у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;

          кошти, отримані за надання платних послуг;

          доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень;

          благодійні внески юридичних та фізичних осіб.

7.3.    У НВК створюється фонд загального обов'язкового навчання, який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів за рахунок бюджетних коштів в розмірі не менше трьох відсотків витрат на його поточне утримання, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел.

7.4.    Кошти фонду загального обов'язкового навчання зберігаються на рахунку відкритому в органах державного казначейства і витрачаються відповідно до кошторису НВК.

7.5.    Облік і використання коштів фонду загального обов'язкового навчання здійснюється НВК згідно з наказом директора, що видається на підставі рішення ради НВК, відповідно до вимог чинного законодавства.

7.6.    Контроль за правильним використанням коштів фонду загального обов'язкового навчання здійснюють органи місцевого самоврядування або органи виконавчої влади, яким підпорядкована, підзвітна та підконтрольна НВК.

7.7.    Штатний розпис, тарифікаційний список педагогічних працівників Школи затверджується управлінням освіти.

7.8.    НВК має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

7.9.    Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в НВК визначається чинним законодавством та діючими нормативно-правовими актами.

          Бухгалтерський облік НВК здійснюється через централізовану бухгалтерію управління освіти.

          Централізована бухгалтерія управління освіти здійснює оперативний і бухгалтерський облік НВК і надає фінансову, статистичну та іншу звітність у порядку, встановленому чинним законодавством України. Фінансова звітність надається управлінням освіти у порядку, встановленому Власником або уповноваженим ним органом.

VIIІ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

8.1.    НВК за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв'язки з міжнародними організаціями  та освітніми асоціаціями.

8.2.    НВК має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн.

IХ. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ НВК

9.1.   Державний контроль за діяльністю НВК здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

9.2.   Державний контроль здійснюють Державна інспекція навчальних закладів України та місцеві органи управління освітою.

9.3.   Основною формою державного контролю за діяльністю НВК є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку встановленому Міністерством освіти і науки України.

9.4.   У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) школи з питань, пов'язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 рази на рік. Перевірки з питань, не пов'язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його Власником або уповноваженим ним органом відповідно до законодавства.

X. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ НВК

10.1.   Припинення діяльності НВК відбувається шляхом його ліквідації або реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) за рішенням Власника або за рішенням суду.

10.2.   У випадку реорганізації НВК його права та обов'язки переходять правонаступникові.

10.3.   Ліквідація НВК здійснюється ліквідаційною комісією, склад якої визначається органом, що прийняв рішення про ліквідацію НВК.

10.4.   Власник або уповноважений ним орган встановлює порядок та визначає строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторами, що не може бути меншим, ніж два місяці з дня оголошення про ліквідацію.

10.5.   НВК вважається реорганізованим або ліквідованим з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запису про припинення його діяльності.

10.6.   При реорганізації і ліквідації НВК працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

10.7.   Майно, що залишилось після ліквідації, використовується за вказівкою Власника відповідно до законодавства України лише в освітніх цілях.

 

Керівник апарату                                                                 П.Совенко