Правила прийому до НВК "Оболонь"

  


СХВАЛЕНО На засіданні педагогічної ради НВК «Оболонь» Оболонського району  м. Києва (протокол  № 20 від  22 квітня 2019)

ЗАТВЕРДЖЕНО  Директор НВК «Оболонь» Оболонського району м. Києва  Наказ № 98  від 23 квітня 2019 Директор _________Тетяна ЗУБЧЕНКО

  

ПОРЯДОК

зарахування, відрахування та переведення учнів до наступного класу для здобуття повної загальної середньої освіти

в НВК «Оболонь» Оболонського району  м. Києва

 1.    Загальні положення 

1.1. Цей Порядок визначає механізми:

- зарахування дітей до НВК «Оболонь» м. Києва (надалі «НВК») для здобуття початкової, базової чи профільної середньої освіти за денною формою навчання;

- переведення учнів з НВК до іншого навчального закладу;

- відрахування учнів із НВК.

1.2. НВК у своїй діяльності та при складанні цього Порядку керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими законодавчими актами України, указами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки, інших центральних органів влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, що регулюють діяльність закладів системи загальної середньої освіти, власним Статутом.

1.3. У НВК мова навчання – українська, з 1 класу вивчається англійська мова, з 5 класу – німецька.

1.4. На вступ до НВК мають право учні віком з 6 років.

1.5. Іноземці приймаються до НВК відповідно до чинного законодавства.

1.6. НВК обробляє надані їй персональні дані відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

1.7. Порядок вступу до НВК та завдання діагностичного тестування для вступних випробувань схвалюються педагогічною радою НВК та затверджуються директором.

1.8. Дані Правила є внутрішнім нормативним актом НВК «Оболонь» м. Києва, розроблені відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затверджених Наказом Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року № 367 та є невід’ємною частиною Статуту.

 

  1. 2.      Загальні положення зарахування до НВК 

2.1. Зарахування до НВК здійснюється відповідно до наказу директора, що видається на підставі заяви одного з батьків дитини (чи повнолітньої особи, яка має намір здобувати освіту), поданої особисто (з пред’явленням документа, що посвідчує особу заявника) та за зразком наданого НВК.

2.2. До заяви додаються:

2.2.2 копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа);

2.2.3. оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089;

2.2.4. оригінал або копія відповідного документа про освіту (у разі наявності).

До заяви додаються оригінал або копія висновку про комплексну (чи повторну) психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини чи витягу з протоколу засідання психолого-медико-педагогічної консультації.

У випадку подання копій документів, передбачених цим пунктом, оригінали мають бути подані до видання наказу про зарахування (крім документа, визначеного підпунктом 2.2.2 цього пункту).

2.3. Діти або один з їх батьків, які  мають довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, довідку про звернення за захистом в Україні, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист, та які не мають одного чи обох документів, визначених вищезазначеними підпунктами цього розділу, зараховуються до НВК без подання зазначених документів згідно з цими Правилами.

2.4. Інформація про наявність вільних місць оприлюднюється  впродовж двох робочих днів з дня появи вільного (вільних) місця (місць) протягом календарного року.

2.5. За повноту і достовірність усієї інформації та усіх документів, що подаються до НВК, відповідає згідно з вимогами законодавства особа, яка їх подає.

3. Зарахування для здобуття початкової освіти 

3.1. Заяву про зарахування дитини до першого класу НВК, який проживає на закріпленій території обслуговування, та документи, визначені розділом 2 цього Порядку, подаються до НВК одним з батьків дитини особисто до 31 травня.

3.2. При поданні заяви пред’являється документ, що підтверджує місце проживання дитини чи одного з її батьків на території обслуговування НВК, реквізити якого вказуються в заяві.

3.3. Впродовж 01-15 червня заяви про зарахування дітей не приймаються, що не виключає права батьків подавати заяви після 15 червня на вільні місця.

3.4. Присутність дитини під час подання заяви, жеребкування або її зарахування не є обов’язковою.

3.5. Дитина зараховується до першого класу за однією з процедур, визначених пунктами цього розділу.

3.6. Якщо станом на 31 травня кількість поданих заяв не перевищує загальної кількості місць у першому (перших) класі (класах), не пізніше 01 червня видається наказ про зарахування усіх дітей.

3.7. Список зарахованих учнів із зазначенням їх прізвищ оприлюднюється виключно в НВК.

3.8. Інформація про наявність вільних місць оприлюднюється на сайті НВК.

3.9. Якщо станом на 31 травня кількість поданих заяв перевищує загальну кількість місць у першому (перших) класі (класах), зарахування дітей відбувається за таким порядком:

3.9.1.  до 01 червня включно зараховуються усі діти:

- місце проживання яких на території обслуговування НВК підтверджене, у спосіб визначений законодавством;

- діти, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у НВК;

- дітьми працівників НВК;

- діти, яким виповнилося 7 років, за рішенням педради;

- діти, які мають бажання здобувати освіту за освітньою програмою, що використовується НВК та затверджена Державною службою якості освіти України, за рішенням педради.

3.9.2  до 15 червня включно на вільні місця зараховуються діти, які не проживають на території обслуговування НВК, за результатами жеребкування, процедура проведення якого розробляється та схвалюється педагогічною радою НВК та затверджується директором;

3.9.3.  діти зараховуються на вільні місця до НВК за умови подання до 15 червня необхідних документів. Якщо НВК, до якого дитина може бути зарахована на вільне місце, і заклад освіти, на території обслуговування якого проживає ця дитина, розташовані в межах міста Києва, то до необхідних документів додається також довідка закладу освіти, на території обслуговування якого проживає дитина, про її відрахування з цього закладу чи не зарахування до нього. Така довідка має бути видана закладом освіти, на території якого проживає ця дитина, впродовж одного робочого дня з дати звернення одного з батьків дитини.

3.9.4. впродовж двох робочих днів з дня зарахування дітей відповідно до підпункту 1 пункту 3 цієї глави НВК оприлюднює з дотриманням Закону України «Про захист персональних даних» на інформаційному стенді НВК, а також на офіційному сайті НВК:

- список зарахованих учнів із зазначенням лише їх прізвищ;

- оголошення про дату, час, місце і спосіб проведення жеребкування;

- інформацію про кількість вільних місць і прізвища дітей, які претендують на вільні місця;

- наказ директора НВК про утворення конкурсної комісії у складі 3 осіб для проведення жеребкування.

3.9.5. З метою зарахування усіх дітей, зазначених у підпункті 3.9. пункту 3 цієї глави, директор НВК вживає заходів щодо раціонального використання наявних у НВК приміщень та/або ініціює перед управлінням освіти, в підпорядкуванні якого, перебуває НВК:

- відкриття додаткового (додаткових) класу (класів), у тому числі інклюзивного чи спеціального;

- внесення необхідних змін в організацію освітнього процесу;

- вивільнення приміщень, що використовуються не за призначенням.

3.10. Після 15 червня зарахування на вільні місця відбувається у такому порядку:

- до початку навчального року – діти, які мають право на першочергове зарахування;

- впродовж навчального року – у порядку надходження заяв про зарахування.

Інформація про кількість зарахованих учнів та наявність вільних місць оприлюднюється на сайті НВК.

3.11. Зарахування інших дітей на вільні місця (у разі їх наявності) відбувається за результатами жеребкування до 15 червня включно.

3.12. Після 15 червня зарахування на вільні місця відбувається у порядку надходження заяв про зарахування.

3.13. Зарахування дітей до 2-4 класів початкової школи НВК відбувається на вільні місця у порядку надходження заяв про зарахування.

 

4. Порядок проведення жеребкування для зарахування дітей на вільні  місця

 4.1. Жеребкування на вільні місця для зарахування до 1 класу проводиться у період з 5 по 10 червня.

4.2. Жеребкування проводиться за добровільної присутності батьків дітей, які претендують на вільні місця, або уповноваженої ними особи (далі – учасники жеребкування) на засадах випадкової вибірки, прозорості та відкритості.

4.3.  За три дня до дати проведення жеребкування директор НВК видає наказ про склад конкурсної комісії. Конкурсна комісія складається з голови, секретаря та трьох вчителів-предметників, які працюють у середній та старшій школі. Головою робочої комісії є заступник директора НВК.

4.4. Жеребкування відбувається в приміщенні НВК.

4.5. Під час жеребкування мають право бути присутніми представники засобів масової інформації та громадянських об»єднань, зареєстрованих в установленому порядку.

4.6. Жеребкування проводиться за допомогою пристрою (барабан, скриньки або іншого пристрою), що виготовлений з прозорого матеріалу та жеребків (кульки, картон, папір), що мають однаковий розмір, колір, вагу, форму. Жеребки виготовляються чи запаковуються у спосіб, що унеможливлює ознайомлення з їх змістом до моменту діставання їх з пристрою. Тип пристрою та жеребків визначається конкурсною комісією до її засідання, на якому відбувається жеребкування, із обов»язковим відображенням у відповідному протоколі конкурсної комісії.

4.7. Загальна кількість жеребків має дорівнювати кількості дітей, які претендують на вільні місця. Кількість жеребків, які дають право бути зарахованим на вільне місце, має відповідати кількості таких вільних місць. Інформація про те, які з жеребків дають право бути зарахованим на вільне місце, має бути доведена головою конкурсної комісії до відома усіх присутніх учасників жеребкування з обов»язковим відображенням у відповідному протоколі засідання конкурсної комісії.

4.8. Книга протоколів засідання конкурсної комісії підписана, прошнурована, пронумерована, скріплена печаткою. Вона зберігається протягом 5???? років.

4.9. Жеребки до їх поміщення у пристрій голова конкурсної комісії демонструє присутнім учасникам жеребкування, які мають право оглянути як жеребки, так і пристрій (батьки, уповноважені особи).

 4.10. Перед початком жеребкування голова конкурсної комісії перемішує жеребки у пристрої на проведення жеребкування.

4.11.  Кожен учасник жеребкування дістає жеребок з пристрою у порядку розміщення дітей у списку, сформованому конкурсною комісією у алфавітному порядку, розпаковує його, демонструє та оголошує усім присутнім учасникам жеребкування та членам комісії його зміст.

4.12. У разі відсутності під час жеребкування батьків або уповноваженої ними особи жеребок замість них дістає з пристрою секретар конкурсної комісії.

4.13. Інформація про результат кожного учасника жеребкування відразу фіксується у протоколі засідання конкурсної комісії.

4.14. Після діставання останнього жеребка головою конкурсної комісії оголошуються результати жеребкування, що фіксуються в протоколі. Хід та результати жеребкування заносяться до протоколу засідання конкурсної комісії та підписуються усіма членами конкурсної комісії.

4.15. Протокол про результати жеребкування є підставою для видання відповідного наказу про зарахування дітей на вільні місця.

 

5. Зарахування для здобуття базової освіти 

5.1. Зарахування до 5 класу НВК відбувається після видання наказу про переведення до нього учнів 4 класу початкової школи НВК. На вільні місця (у разі їх наявності) діти зараховуються у такому порядку:

- до початку навчального року – діти, які мають право на першочергове зарахування;

- впродовж навчального року – у порядку надходження заяв про зарахування.

Зарахування до 6-9 класів НВК на вільні місця відбувається у порядку надходження заяв про зарахування.

Інформація про кількість зарахованих учнів та наявність вільних місць оприлюднюється на сайті  НВК відповідно до цих Правил.

5.2. Для зарахування до НВК заяви подаються до 31 травня включно.

5.3. У разі, якщо кількість поданих станом на 31 травня заяв не перевищує загальної кількості місць у п’ятому (п’ятих) класі (класах) НВК, конкурсний відбір не проводиться і 01 червня видається наказ про зарахування усіх дітей.

5.4. У разі, якщо кількість поданих станом на 31 травня заяв перевищує загальну кількість місць у п’ятому (п’ятих) класі (класах) НВК, до 01 червня включно НВК оприлюднює оголошення про проведення конкурсного відбору, що організовується і проводиться відповідно до пунктів 6 розділу. Конкурс має бути проведений і наказ про зарахування виданий до 15 червня включно.

5.5. Після 15 червня зарахування на вільні місця (за умови їх наявності) відбувається за результатами конкурсного відбору, що проводиться відповідно до пунктів 6 розділу.

5.6. До 6-9 класів переводяться всі учні НВК, які не виявили намір припинити навчання в ньому.

5.7. Зарахування до 6-9 класів на вільні місця відбувається за результатами конкурсного відбору, що проводиться відповідно до пунктів 6 розділу.

Інформація про кількість зарахованих учнів та наявність вільних місць оприлюднюється сайті  НВК відповідно до цих Правил.

 

6. Конкурсні випробування для здобуття базової та  повної загальної середньої освіти (5-9 класи)

 6.1. До 01 червня включно НВК оприлюднює оголошення про проведення конкурсного відбору до 5-9 класів. Включно до  15 червня має бути проведений конкурс та виданий наказ про зарахування  учнів.

6.2. Після 15 червня НВК оприлюднює оголошення про проведення конкурсного відбору до 10-11 класів.

6.3. Рішення про проведення конкурсного відбору до 10-11 класів  має бути оприлюднене не пізніше наступного робочого дня після його прийняття та містити інформацію про дату, місце і час проведення вступних випробувань.

Конкурс (основні вступні випробування) має бути завершений впродовж двох тижнів з дня його оголошення (з врахуванням часу для подання апеляційних скарг відповідно до цих Правил). Наказ про зарахування видається не пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів конкурсу або прийняття відповідного рішення апеляційною комісією.

.6.4. До початку та впродовж навчального року можуть бути проведені додаткові вступні випробування для зарахування на вільні місця (за умови їх наявності) у 10-11 (12) класів, що проводяться на загальних засадах (у тому ж порядку і за аналогічними завданнями, що і основні вступні випробування). У такому випадку наказ про зарахування видається не пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів конкурсу або прийняття відповідного рішення апеляційною комісією.

 6.5. Правила вступу до НВК та конкурсні завдання для вступних випробувань схвалюються педагогічною радою НВК та затверджуються директором.

Порядок вступу та зразки конкурсних завдань для вступних випробувань мають бути оприлюднені  на веб-сайті  НВК не менше, ніж за два місяці до початку проведення конкурсних випробувань.

6.6 Конкурс відбувається з дотриманням принципів академічної доброчесності, прозорості, відкритості, справедливості, чесності, об’єктивності, рівності та неупередженості всіх учасників.

Для дітей з особливими освітніми потребами  мають здійснюватися заходи щодо забезпечення розумного пристосування при проведенні конкурсу. Батьки у заяві зазначають особливі освітні потреби дитини.

6.7. Для проведення конкурсу створюється конкурсна комісія, а для оцінювання результатів конкурсних випробувань – предметні комісії з кожного  із предметів. Склад конкурсної і предметних комісій затверджується директором НВК. Головою конкурсної комісії є заступник директора з НВР. Головою конкурсної комісії є директор НВК, до складу конкурсної комісії входять   вчителі-предметники (кількісний склад конкурсної комісії щороку визначається наказом директора НВК). Головами предметних комісій є заступники директора. До складу предметної комісії входять, крім голови,  дві особи ( вчитель відповідного фаху, з якого складається випробування, та практичний психолог).

Види, форми проведення та кількість конкурсних випробувань (але не більше двох), перелік питань з навчальних предметів, за якими проводитимуться випробування, а також теми творчих робіт із зазначенням вимог до їх змісту, порядку оформлення та подання схвалюються педагогічною радою НВК та затверджуються наказом  директора.

Вступні випробування спрямовані виключно на перевірку результатів навчання, визначених державними стандартами початкової та базової середньої освіти.

6.8. Конкурсні випробування проводяться в усній, письмовій та/або з використанням цифрових технологій (тестування, у тому числі комп’ютерне, диктант, письмова робота, усне опитування за білетами, захист творчих робіт, співбесіда тощо).

6.9. Вступні випробування з одного навчального предмета для усіх вступників мають відбуватися, як правило, в один день.

Не допускається застосовувати ті самі варіанти завдань для випробувань, що відбуваються у різні дні.

6.10. Роботи учасників конкурсу та аркуші із записами, зробленими вступниками під час підготовки до усного випробування, а також результати конкурсних випробувань, оформлені у вигляді протоколів відповідної  предметної комісії, зберігаються у НВК один рік.

6.11. Результати усного випробування оголошуються в той самий день, письмового, цифрового – через три робочі дні після його проведення.

Особи, які брали участь у конкурсі, зараховуються до НВК згідно з отриманими результатами конкурсних випробувань.

Списки учасників конкурсу із виставленими балами оприлюднюються на інформаційному стенді  у приміщенні НВК.

6.12. Учасник конкурсу (чи один із батьків), який не згоден з рішенням конкурсної комісії, може звернутися з апеляційною скаргою до управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації, протягом двох робочих днів після оголошення результатів конкурсу.

У випадку визнання результатів конкурсу недійсними управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації зобов’язане організувати конкурс повторно.

6.13. У разі, якщо особа визнана переможцем у НВК, вона зараховується до НВК, якщо надасть оригінал документа про освіту та інші, визначені цими Правилами, документи упродовж 5 робочих днів після оголошення результатів конкурсу у НВК, але не пізніше 31 серпня.

6.14. Директор НВК забезпечує організацію та проведення конкурсу з дотриманням вимог цього Порядку.

 

6. Зарахування для здобуття профільної освіти (10-11 (12) класи) 

6.1. Зарахування до 10 класу НВК відбувається після видання наказу про переведення до нього учнів 9 класу НВК, які не виявили намір припинити навчання в ній і не були відраховані або переведені до іншого закладу освіти відповідно до цих Правил.

На вільні місця (у разі їх наявності) діти зараховуються шляхом конкурсу відповідно до пунктів цієї глави, крім випадку, визначеного пунктом 6.2 цієї глави.

Для зарахування до НВК заяви подаються до 15 червня включно. До НВК зарахування відбувається, як правило, шляхом конкурсу відповідно до пунктів цієї глави.

6.2. Конкурс не проводиться у випадку, якщо кількість поданих заяв про зарахування станом на 15 червня не перевищує загальної кількості місць у класі (класах) НВК з урахуванням нормативу наповнюваності класів, визначеного Законом України «Про загальну середню освіту».

У такому випадку наказ про зарахування видається впродовж одного робочого дня, після якого зарахування відбувається на вільні місця у порядку надходження заяв.

6.4. До початку та впродовж навчального року можуть бути проведені додаткові вступні випробування для зарахування на вільні місця (за умови їх наявності) у 10-11 (12) класах, що проводяться на загальних засадах (у тому ж порядку і за аналогічними завданнями, що і основні вступні випробування). У такому випадку наказ про зарахування видається не пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів конкурсу або прийняття відповідного рішення апеляційною комісією.

6.9. Забороняється вимагати від учнів характеристики з попереднього місця навчання, довідки з місця роботи батьків та інших документів, не передбачених цими Правилами. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

 

7. Переведення учнів з НВК 

7.1. Для переведення учня з НВК до іншого закладу освіти учень чи один з його батьків (для учнів, які не досягли повноліття) має звернутися до обраного ним закладу освіти щодо можливості зарахування з відповідним письмовим зверненням (запитом) в довільній формі, у тому числі шляхом надсилання його сканованої копії електронною поштою.

Директор упродовж п’яти робочих днів з дати надходження такого звернення (запиту) має надати заявнику письмову відповідь (у тому числі шляхом надсилання її сканованої копії на електронну пошту заявника) про наявність чи відсутність вільних місць у певному класі та, відповідно, можливість чи неможливість зарахування учня до цього класу.

У письмовому підтвердженні можливості зарахування дитини має бути вказаний кінцевий термін для подання заяви про переведення та подання особової справи учня.

7.2. До НВК подаються:

  • заява одного з батьків учня (для учнів, які не досягли повноліття) або учня;
  • письмове підтвердження або його сканована копія з іншого закладу освіти про можливість зарахування до нього учня.

7.3. Упродовж одного робочого дня з дня отримання відповідних документів директор НВК видає наказ про відрахування учня для переведення до іншого закладу освіти та видає особову справу учня.

7.4. Упродовж п’яти робочих днів з дня отримання від НВК зазначених документів учень чи один із його батьків (для учнів, які не досягли повноліття) подає до закладу освіти, до якого переводиться учень:

  • заяву про зарахування;
  • особову справу учня.

Наказ про зарахування учня до НВК (закладу освіти) має бути виданий упродовж одного робочого дня з дня отримання документів, визначених цим пунктом Правил.

 

8. Відрахування учнів з НВК 

8.1. Із НВК відраховуються учні, які:

1) здобули повну загальну середню освіту та отримали відповідний документ про освіту;

2) зараховані до іншого закладу освіти для здобуття повної загальної середньої освіти;

3) переводяться до іншого закладу освіти відповідно до розділу 3 цих Правил;

4) вибувають на постійне місце проживання за межі України.

Відрахування із зазначених підстав здійснюється шляхом видачі відповідного наказу директором НВК.

8.2. За рішенням педагогічної ради та відповідно до наказу директора можуть бути відраховані (чи переведені на іншу (окрім денної) форму здобуття загальної середньої освіти у цьому ж чи іншому закладі освіти) учні 9 класу, яких було зараховано до закладу за результатами конкурсу і які здобули початковий результат (1, 2 чи 3 бали) чи не здобули жодного результату річного оцінювання та (або) державної підсумкової атестації з одного з предметів, що ними вивчалися поглиблено відповідно до освітньої програми та навчального плану НВК чи індивідуального навчального плану учня.

Про можливе відрахування батьки дитини та орган управління освітою за місцем проживання учня повідомляються у двотижневий строк до дня засідання педагогічної ради щодо можливого відрахування.

Рішення про відрахування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, приймається лише за згодою органів опіки та піклування.

8.3. Особи, які не завершили здобуття повної загальної середньої освіти та не отримали відповідний документ про освіту після завершенню останнього класу НВК, відповідно до рішення педагогічної ради можуть бути відраховані з НВК або переведені на іншу (крім денної) форму здобуття освіти в НВК або іншому закладі освіти.