Правила внутрішнього розпорядку для працівників гімназії «Оболонь»

         


«Затверджено»

на зборах трудового колективу

 « 14 »  « січня »  2013 р.

протокол № 01

 

 

Правила

внутрішнього розпорядку

для працівників гімназії «Оболонь»

 Оболонського району м. Києва

 

І. Загальні положення

 1. У гімназії трудова дисципліна ґрунтується на свідомому і сумлінному виконанні працівниками своїх трудових обов’язків і є необхідною умовою організації ефективної праці і навчального процесу.

Трудова дисципліна забезпечується методами переконання та заохочення до сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного та громадського впливу.

 1. Правила внутрішнього розпорядку для працівників гімназії, за поданням адміністрації та профспілкового комітету, затверджені загальними зборами колективу гімназії 14 січня 2013 року.
 2. Метою цих Правил є визначення обов’язків педагогічних та інших працівників гімназії, передбачених нормами, які встановлюють внутрішній розпорядок в гімназії.
 3. Усі питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішнього розпорядку, розв’язує директор гімназії в межах даних йому повноважень, а у випадках, передбачених діючим законодавством і правилами внутрішнього розпорядку, спільно, або за погодженням з профспілковим комітетом.

 

ІІ. Порядок прийняття та звільнення працівників

 1. Працівники гімназії приймаються на роботу за трудовими договорами, контрактами або на конкурсній основі відповідно до чинного законодавства.
 2. Педагогічних працівників приймають на роботу управління освіти Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації за погодженням директора гімназії. Усіх інших працівників приймає на роботу директор гімназії.

При прийнятті на роботу управління освіти, директор зобов’язаний зажадати від особи, що працевлаштовується:

-         подання трудової книжки, оформленої у встановленому порядку;

-         пред’явлення паспорта;

-         пред’явлення диплома або іншого документа про освіту чи професійну підготовку;

-         військовий квиток (пред’являють військовослужбовці, військовозобов’язані).

Крім того, особи, які приймаються на роботу в гімназію, зобов’язані надати медичну книжку з висновком про відсутність протипоказань для роботи в гімназії, а також ідентифікаційний номер. Копії документів завіряються директором і залишаються в особовій справі працівника.

 Працівники гімназії можуть працювати за сумісництвом відповідно до чинного законодавства.

 1. Прийняття на роботу педагогічного працівника оформляється наказом по управлінню освіти Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації, та директора гімназії, інших працівників - оформляється наказом по гімназії, який оголошується працівнику під розпис.
 2. На осіб, які працювали понад п’ять днів, ведуться трудові книжки. На тих, хто працює за сумісництвом, трудові книжки ведуться за основним місцем роботи.

Запис у трудову книжку відомостей про роботу за сумісництвом проводиться за бажанням працівника керівником або уповноваженим ним органом за місцем основної роботи.

Ведення трудових книжок здійснюється згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, установах, організаціях.

Трудові книжки працівників зберігаються як документ суворої звітності в гімназії.

Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на директора гімназії.

 1. Приймаючи працівника або переводячи його в установленому порядку на іншу роботи директор зобов’язаний (в письмовій формі) :

-         роз’яснити працівникові його права й обов’язки та істотні умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних та шкідливих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров’я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору;

-         ознайомити працівника з правилами внутрішнього розпорядку та колективним договором;

-         визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

-         проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони.

 1. Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах, передбачених чинним законодавством, та умовами, передбаченими в контракті.
 2. Розірвання трудового договору з ініціативи директора або управління освіти допускається у випадках, передбачених чинним законодавством, та умовами контракту.

Звільнення педагогічних працівників у зв’язку із скороченням обсягу роботи може мати місце тільки в кінці навчального року.

Звільнення педагогічних працівників за результатами атестації, а також у випадках ліквідації гімназії, скорочення кількості або штату працівників здійснюється у відповідності з чинним законодавством.

 1. Припинення трудового договору педагогічних працівників оформляється наказом по управлінню освіти Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації та директора, інших працівників оформляється наказом по гімназії.
 2. Директор гімназії зобов’язаний в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок у відповідності з чинним законодавством. Записи про причини звільнення у трудовій книжці повинні проводитись у відповідності до формулювання чинного законодавства із посиланням на відповідний пункт, статтю закону. Днем звільнення вважається останній день роботи.

 

ІІІ. Основні права та обовязки працівників гімназії

 1. Педагогічні працівники мають право на :

-         захист професійної честі, гідності;

-         вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи;

-         індивідуальну педагогічну діяльність;

-         участь у громадському самоврядуванні;

-         користуватися подовженою оплачуваною відпусткою;

-         пільгове забезпечення житлом у порядку, встановленому законодавством;

-         підвищення кваліфікації, перепідготовку.

 1. Працівники гімназії зобов’язані:

-         працювати сумлінно, виконувати навчальний режим, вимоги статуту гімназії і правила внутрішнього розпорядку, дотримуватись дисципліни праці;

-         виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;

-         берегти обладнання, інвентар, матеріали, навчальні посібники тощо, виховувати в учнів бережливе ставлення до майна гімназії;

-         працівники гімназії в установлені строки повинні проходити медичний огляд у відповідності з чинним законодавством.

 1. Педагогічні працівники гімназії повинні:

-         забезпечувати умови для засвоєння учнями навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог, сприяти розвиткові здібностей учнів;

-         настановленням та особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, інших доброчинностей;

-         виховувати повагу до батьків, жінки, культурно – національних, духовних, історичних цінностей України, державного і соціального устрою, цивілізацій, відмінних від власних, дбайливе ставлення до навколишнього середовища;

-         готувати до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

-         додержувати педагогічної етики, моралі, поважати гідність учня;

-         захищати дітей від будь – яких форм фізичного або психічного насильства, іншим шкідливим звичкам;

-         постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність і загальну культуру.

 1. Коло обов’язків (робіт), що їх виконує кожний працівник гімназії за своєю спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначається посадовими інструкціями, затвердженими в установленому порядку, правилами внутрішнього розпорядку гімназії та умовами контракту, де ці обов’язки конкретизуються.

 

ІV. Основні обовязки директора гімназії

 1. Директор гімназії зобов’язаний:

-         забезпечити необхідні організаційні та економічні умови для проведення навчально-виховного процесу на рівні державних стандартів якості освіти для ефективної роботи педагогічних а інших працівників гімназії відповідно до їхньої спеціальності чи кваліфікації;

-         визначити педагогічним працівникам робочі місця, своєчасно доводити до відома розклад занять, забезпечувати їх необхідними засобами роботи;

-         удосконалювати навчально-виховний процес, впроваджувати в практику кращий досвід роботи, пропозиції педагогічних та інших працівників, спрямовані на поліпшення роботи гімназії;

-         організовувати атестацію;

-         укладати і розривати угоди, контракти з працівниками відповідно до чинного законодавства, Закону України «Про освіту» та Положення про порядок наймання і звільнення педагогічних працівників закладу освіти, що є у загальнодержавній власності, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 5 серпня 1993 року № 293;

-         доводити до відома педагогічних працівників у кінці навчального року (до надання відпустки) педагогічне навантаження в наступному навчальному році;

-         видавати заробітну плату педагогічним та іншим працівникам у встановлені строки. Надавати відпустки всім працівникам гімназії відповідно до графіка відпусток;

-         забезпечити умови техніки безпеки, виробничої санітарії, належне технічне обладнання всіх робочих місць, створювати здорові та безпечні умови праці, необхідні для виконання працівниками трудових обов’язків;

-         дотримуватись чинного законодавства, активно використовувати засоби щодо вдосконалення управління, зміцнення договірної та трудової дисципліни;

-         додержуватись умов колективного договору, чуйно ставитися до повсякденних потреб працівників гімназії, учнів і забезпечувати надання їм установлених пільг і привілеїв;

-         організовувати харчування учнів гімназії;

-         своєчасно подавати органам державної виконавчої влади встановлену статистичну і бухгалтерську звітність, а також інші необхідні відомості про роботу і стан гімназії;

-         забезпечувати належне утримання приміщення, опалення, освітлення, вентиляції, обладнання, створювати належні умови для зберігання верхнього одягу працівників гімназії, учнів.

 

V. Робочий час і його використання

 1. Для працівників гімназії установлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними.
 2. Для педагогічних працівників гімназії час початку роботи кожного вчителя за 20 хвилин до початку його першого уроку, під час канікул з 9.00. В межах робочого часу педагогічні працівники повинні вести всю роботу навчально – виховного процесу відповідно до посадових обов’язків, навчального плану, плану роботи гімназії. 
 3. Тривалість щоденної роботи працівників гімназії, педагога – організатора, психолога, бібліотекаря становить 8 годин при тижневій нормі 40 годин, тривалість щоденної роботи визначається графіками роботи, які складаються на 1 вересня кожного року, затверджуються директором  за погодженням з профспілковим комітетом гімназії.
 4. Сторожа працюють по графіку змінності, затвердженого директором гімназії за погодженням з профспілковим комітетом. Для них запроваджується підсумковий облік робочого часу. Ці працівники працюють у вихідні та святкові дні. Цей час включається у місячну норму часу. Робота у святкові дні оплачується в розмірі погодинної ставки понад місячний оклад.
 5. При відсутності педагога або технічного працівника директор гімназії зобов’язаний терміново вжити заходів щодо його заміни іншим педагогом чи працівником.
 6. Надурочна робота та робота у вихідні та святкові дні не допускається. Залучення окремих працівників до роботи в установлені для них вихідні дні допускається за згодою сторін. Робота у вихідний день може компенсуватися за погодженням сторін наданням іншого дня відпочинку.
 7. Директор гімназії залучає вчителів до чергування по гімназії. Графік чергування і його тривалість затверджує директор за погодженням із профспілковим комітетом за поданням заступника директора з навчально-виховної роботи. Черговий педагогічний працівник приходить на чергування до початку його першого уроку.
 8. Під час канікул, що не збігаються з черговою відпусткою, директор гімназії залучає педагогічних працівників до педагогічної та організаційної роботи в межах часу, що не перевищує їх навчального навантаження до початку канікул.
 9. Графік надання щорічних відпусток погоджується з профспілковим комітетом і складається на кожний календарний рік.

Надання відпустки директору оформляється наказом районного управління освіти, а педагогічним працівникам, техперсоналу – наказом директора гімназії. Поділ відпустки на частини, перенесення відпустки на інший строк допускається на прохання працівника в порядку, встановленому чинним законодавством. Забороняється ненадання щорічної відпустки протягом двох років підряд.

Жінкам, які працюють і мають двох і більше дітей віком до 15 років, які усиновили дитину, які мають дитину – інваліда, а також особам, які взяли під опіку дитину за їх бажанням щорічно надається додаткова оплачувальна відпустка.

 1. Педагогічним працівникам забороняється:

-         змінювати на свій розсуд розклад занять і графіки роботи;

-         подовжувати або скорочувати тривалість занять і перерв між ними;

-         передоручати виконання трудових обов’язків.

 1. Забороняється в робочий час:

-         відволікати педагогічних працівників від їх безпосередніх обов’язків для участі в різних господарських роботах, заходах, не пов’язаних з навчальним процесом;

-         відволікання працівників, а також учнів від виконання обов’язків за рахунок навчального часу на роботу і здійснення заходів, не пов’язаних з процесом навчання, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

 

VI. Заохочення за успіхи в роботі

 1. За зразкове виконання своїх обов’язків, тривалу і бездоганну роботу, новаторство в праці й за інші досягнення в роботі до працівників можуть застосовуватись заохочення.
 2. За досягнення високих результатів у навчанні та вихованні підростаючого покоління за зразкове виконання своїх обов’язків, тривалу і бездоганну роботу, новаторство в праці й за інші досягнення в роботі, педагогічні працівники представляються до нагородження державними нагородами, присвоєння почесних звань, відзначення державними преміями, знаками, грамотами та іншими видами морального і матеріального заохочення.
 3. Адміністрація спільно з профспілковим комітетом гімназії надають переваги і соціальні пільги  в межах своєї компетенції в першу чергу працівникам, які успішно і сумлінно виконують свої посадові обов’язки.
 4. Таким працівникам надається також перевага при просуванні на роботі.
 5. Заохочення оголошуються в наказі, доводяться до відома всього колективу і заносяться до трудової книжки працівника.

 

                   VІІ. Стягнення за порушення трудової дисципліни

 1. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано один з таких заходів стягнення:

-         догана;

-         звільнення.

 1. Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосоване відповідно до п.п. 3,4,7,8 ст.40, ст.41 Кодексу Законів про працю України.

Дисциплінарні стягнення застосовуються директором гімназії.

Працівники, обрані до профспілкового комітету гімназії і не звільнені від виробничої діяльності, не можуть бути піддані дисциплінарному стягненню без попередньої згоди профспілкового комітету, а голова профспілкового комітету гімназії – без попередньої згоди районного комітету профспілки працівників освіти.

До застосування дисциплінарного стягнення директор повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмового пояснення. У випадку відмови працівника дати письмове пояснення складається відповідний акт.

Дисциплінарні стягнення застосовуються директором безпосередньо після виявлення провини, але не пізніше одного місяця від дня її виявлення, не рахуючи часу хвороби працівника або перебування його у відпустці. 

Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

За кожне порушення трудової дисципліни накладається тільки одне дисциплінарне стягнення.

Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі і повідомляється працівникові під розписку.

Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то дисциплінарне стягнення може бути зняте до закінчення одного року. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

 1. Директор гімназії має право замість накладання дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу або профспілкового комітету.