Атестація педагогічних працівників


                                                               
Розробки уроків вчителя , який атестується

• 24 жовтня 2019 року    Відкритий урок англійської мови в 11-А класі з  теми “In the market”
   

 •05 жовтня   2019 року  Відкритий урок англійської мови в 10-А класі з  теми “Helping Hands”
   

•19  жовтня   2019 року   Відкритий урок англійської мови в 10-А класі з  теми «A memorable day out”

     

План уроку вчителя англійської мови НВК «Оболонь»  Кожевнікової Н.В. 

Тема «In the market”

Мета:    вдосконалювати  уміння учнів використовувати англійську мову, як засіб спілкування в рамках теми «In the market», аналізувати мовленнєві зразки, структурувати усне повідомлення, надавати аргументи до висловленої думки, удосконалювати навички аудіювання, читання,  говоріння; розвивати фонематичний слух, пам’ять, мислення, увагу, уміння працювати в парах; виховувати прагнення вивчати англійську мову 

Тип уроку: урок розвитку мовленнєвої компетенції, застосування знань, навичок і вмінь.

Обладнання:  комп’ютер, проектор, екран, роздаткові матеріали з різними видами завдань, картинки для індивідуальної роботи.

Методи: інтерактивні (групова робота, парна робота, «мікрофон»), ведення дискусії, діалогічні (ведення бесіди), випереджаючі завдання.

 Очікувані результати.

 На кінець уроку учні вміють:

  • правильно вживати лексичні одиниці з даної теми;
  • аналізувати мовленнєві зразки;
  • надавати аргументи до висловленої думки
  • створювати усні презентації

Хід  урока

Початок уроку. Привітання. Пред’явлення теми та мети уроку

1.     Introduction

T. T: Good morning, boys and girls! I’m glad to see you. I think you are all fine and I hope you will be very active and energetic during our lesson. I am sure our guests are here to encourage you and enjoy our lesson. Let’s greet them. Sit down,

please. And let’s start. 

We start with a quotation  “If you spend fifteen minutes in a shopping mall, you will pass more people than your ancestors saw during their entire lifetimes”

Discuss what it means with your partner and give your opinion on it. Can you guess the theme of our lesson? (Students’ answers) 

2. The objectives of the lesson.

The objectives of the lesson are to intensify the use of vocabulary on the topic “In the market”, teach the students to analyze the structure of a text, use the speech patterns to make a presentation; improve speaking and writing skills, develop critical thinking, attention; encourage them to learn English

T. Thank you for your ideas. As you can see, lots of people like shopping. Where can you go shopping? (Students’ answers)

II.   The main part of the lesson. Oral practice

1.     Мовленнєва підготовка в режимі Т→ P1 P2 P3 і т.д.  Побудова асоціативного ланцюжка:  «Shopping is…»

T. What about you? What part does shopping play in your life? What does it mean for you?

Now let's sum everything up: what shopping means for the students of our group.

(Один з учнів узагальнює всі висловлювання).

T. Thanks, I see shopping is really an essential part of your life. 

2.     Актуалізація ЛО з теми: «My shopping experience»

T.  You are going to hear five people describing shopping experiences they have had. Before you listen, check these words and phrases.

check sth out, guaranteed, seafront, promenade, overjoyed, premises, It’s the thought that countsshopaholic 

3.     Розвиток навичок аудіювання з узагальненим розумінням прослуханого і виділенням необхідної інформації

T: Listen and match the speakers (1-5) to the statements (A-H). There are three extra statements you don’t need.

(Students listen to the speakers and do Ex 5 p.28) 

4.     Розвиток навичок говоріння на основі прослуханого

T.  Think of a shopping experience you had. Narrate it to the class. 

5. Читання, виділення загальної та детальної інформації з прочитаного 

T: Imagine you live in Istanbul, Turkey. Give a presentation about the Grand Bazaar to a group of Exchange students visiting your school.

(Students read the text and talk about the Grand Bazaar: Where is it? What does it look like? What are the opening hours? What can people buy there? What aresome amazing facts about it?)

T.Complete the spidergram with the information you talked about. 

6. Аналіз мовленнєвих зразків.

T. What opening and closing techniques has Sevda used?

S: Opening technique’s using a riddle, closing technique’s making a statement.

T. Which technique does Sevda use to get feedback from the audience?

S: A polling question.

T. Read the extracts (A-B) from the introduction of presentations and match them to the opening techniques (1-2) (Students do Ex 5a p.15)

T: Read the extracts (A-B) from the conclusions of presentations and match them to the closing techniques (1-2) (Students do Ex 5b p.15)

T: Read the extract . Which technique does the speaker use to get feedback from the audience?

S: Open discussion.

T: At home you found some information for your presentation. 

7. Створення усної презентації на основі плану і мовленнєвих зразків.

8.T: Work in pairs or small groups. Follow the plan. Use the completed spidergram to prepare your presentation. You can use the opening/closing techniques from the Plan and Useful Language box. You can get feedback and use visuals to make your presentation more interesting. 

9. Учні презентують роботу.

T: Imagine that you have a microphone. Speak about your presentations. 

III.             Заключна частина

1.        Рефлексія. Summarizing.

So, let`s draw a conclusion. 

Home assignment: WB Ex 1-5 p. 16-17 + Present the Italian city Bologna 

Література: 

1. On Screen B2+  Presentation Skills by Virginia Evans- Jenny Dooley, Express Publishing, 2016

2. The Importance of Presentation Skills in the Classroom Video

https://study.com/academy/lesson/the-importance-of-presentation-skills-in-the-classroom.html

3. Effective Presentations Workshop

https://www.britishcouncil.it/en/english/courses-adults/professional/presentations

4. Student presentations

https://www.teachingenglish.org.uk/article/student-presentations


План уроку вчителя англійської мови НВК «Оболонь» Кожевнікової  Н.В. 

Тема «HelpingHands

Мета: Вчити вживати слова та словосполучення для опису доброчинних заходів, розрізняти загальну та детальну інформацію у прочитаному тексті,  структурувати усне повідомлення, ділитися власним досвідом щодо допомоги іншим людям, складати шкільний звіт про доброчинні акції, удосконалювати навички читання,  говоріння, письма; розвивати фонематичний слух, пам’ять, мислення, увагу, уміння працювати в парах, групах; виховувати прагнення вивчати англійську мову 

Тип уроку: урок розвитку мовленнєвої компетенції, застосування знань, навичок і вмінь.

Обладнання:  ноутбук, телевізор, роздаткові матеріали з різними видами завдань, картки для індивідуальної роботи.

Методи: інтерактивні (групова, індивідуальна, парна робота), ведення дискусії, діалогічні (ведення бесіди), випереджаючі завдання. 

Очікувані результати.

 На кінець уроку учні вміють:

·        правильно вживати слова та словосполучення для опису доброчинних заходів;

·        ділитися власним досвідом допомоги іншим людям;

·        розрізняти загальну та детальну інформацію у прочитаному тексті;

·         складати шкільний звіт про доброчинні акції 

Хід  урока

Початок уроку. Привітання. Пред’явлення теми та мети уроку

1.     Introduction

T. T: Good morning, boys and girls! I’m glad to see you. I think you are all fine and I hope you will be very active and energetic during our lesson. I am sure our guests are here to encourage you and enjoy our lesson. Let’s greet them. Sit down,please. And let’s start.

(Students are divided in groups. Each group has a quotation of Mother Teresa “Helping Hands are Better than Praying Lips” which is cut into pieces.) 

T: Make a quotation of the given words. Do you know whose quotation it is?

T: I can help. She was a Roman Catholic nun who devoted her life to serving the poor around the world. She spent many years in Calcutta, India where she founded the Missionaries of Charity. She was awarded the Nobel Peace Prize and became a symbol of charitable work. (Mother Teresa )

T: Discuss what it means with your partner and share your opinion with the class. Can you predict the theme of our lesson? (Students’ answers)

T: The theme of our lesson is “Helping Hands”. 

2. The objectives of the lesson.

The objectives of the lesson are to teach the students to use the vocabulary to describe charity events, to differentiate  skimming and scanning reading, share their own experience of helping other people, write a report for the school website about a charity event, improve speaking and writing skills, develop critical thinking, attention; encourage them to learn English. 

T. Thank you for your ideas. Do you feel good when you help people, animals or the environment? (Students’ answers)

Students  exchange their opinions and make a word-map using the expressions:

I think ......

To my mind......

In my opinion........

It seems to me.......)

T. So, are you ready to work? We`ll check now. Each of you has  evaluation  card. In the column «Self-esteem» you evaluate your readiness to work at the lesson. After all, the main thing is to set the goal and awaken the desire for knowledge. You will put marks to yourself after completing each task.

 

2. Evaluation Card 

 

з /п

Зміст роботи

Бал окремого завдання

Бали, які отримав учень

1

Quotation

1-3 (1 бал за кожну правильну відповідь)

 

2

Game. Helping others.

1-7 (1 бал за кожну правильну відповідь)

 

3

Pairwork . Mandy’s post

1-7(1 бал за кожну правильну відповідь)

 

4

Projectwork

1-12

 

5

Language Focus

1-3(1 бал за кожне правильнеречення)

 

6

Additional points

1-5

 

7

Total

 

 

 3. Warming-up.

Read the fact file. Are the sentences true or false?

Fact File. Helping others. 

Charities are organizations that help others. For example, UNICEF (United Nations Children's Fund) or the World Wildlife Fund. You can help charities by giving your time, money or the things you own. 

Volunteering is when you give your time to help others. Some ways of volunteering are:

visiting old people to talk to them or help them;

walking dogs at an animal shelter;

cleaning up a park. 

Fundraising is when you collect money to help others. Some ways of fundraising are:

making cakes or biscuits to sell;

doing a sponsored activity. For example, family and friends give you money if you finish a long walk. 

Donating is when you give your things to help others. Some ways of donating are:

giving your toys or old things to a charity that helps sick children or poor people;

giving your old books to a library. 

1.     Charities are organisations that help others.

2.     You can give your homework, money or things that you own.

3.     Volunteering is when you give your time to help others.

4.     Walking dogs at an animal shelter is a way of fundraising.

5.     Fundraising is when you collect food to help others. 

6.     You can make cakes or biscuits to eat to collect money for a charity.

7.     Giving your old clothes to a charity is a way of donating. 

II.   The main part of the lesson.

I. Read Mandy’s post on the school website. Then in pairs discuss the questions:

1.     What is the next school meeting about?

2.     What does Mandy want students in her year to do?

3.     What does a student representative do?

II. Now read Mandy’s report and choose the best answer.

When writing a report of a meeting the writer needs to

A  write down exactly what people said

B  summarise the main points to inform the readers.

III. Read the report and answer the questions.

1.What are the three types of event that Mandy write about?

2.Which two of these events also happened last year?

3.What was Mandy’s impression of the meeting?

4.What action do students need to take?

IV. A report is usually divided into sections with headings. Match these headings with the paragraphs in Mandy’s report.

1.     Summer charity event.

2.     Conclusion

3.     End-of-year parties

4.     Introduction

5.     Summer barbecue

V.Students` project work.

T: Students were divided into groups. Each group prepared a presentation about a charity event. 

(Хто отримав випереджальне завдання , виступає з презентацією, самостійно оцінює свій виступ, всі інші учні заповнюють таблицю, слухаючи виступаючих і також оцінюють себе в колонці Project work (проектна робота). 

VI. A report . Overall structure 

Introduction

Main sections.

Conclusion 

Making recommendations/suggestions

I would recommend you/suggest that…

We should consider…

It would benefit everyone if… 

VII. Language Focus.

You can use these verbs in reports to make recommendations and suggestions. In your copybooks write sentences with these verb patterns.

advise person + to infinitive

suggest + -ing

recommend +that clause

 

VIII.             Заключна частина

1.        Рефлексія. Summarizing.

So, let`s draw a conclusion.

 Home assignment:write a report for the school website in 140-150 words about a charity event you attended or organised

 Література: 

1. Focus 4 by Daniel Brayshaw, Beata Trapnell, Bartosz Michalowski,  Pearson, 2016 

2. Writing Strategies

http://www.edu.gov.qa/Ar/SECInstitutes/EducationInstitute/CS/English/Coordinators%20Meetings/13.pdf 

3. Project Based Learning

https://www.pblworks.org/what-is-pbl

4. Student presentations

https://www.teachingenglish.org.uk/article/student-presentations


 План уроку вчителя англійської мови НВК «Оболонь» Кожевнікової  Н.В. 

Тема «A memorable day out 

Мета: Вчити вживати слова та словосполучення для опису життєвих події, вчити описувати події на фотографії, формувати вміння виділяти найважливіші факти у життєвих ситуацій, розповідати про пам’ятні події у своєму житті,  удосконалювати навички аудіювання,  говоріння; розвивати фонематичний слух, пам’ять, мислення, увагу, уміння працювати в парах, групах; виховувати прагнення вивчати англійську мову 

Тип уроку: урок розвитку мовленнєвої компетенції, застосування знань, навичок і вмінь.

Обладнання:  ноутбук, телевізор, роздаткові матеріали з різними видами завдань, картки для індивідуальної роботи.

Методи: інтерактивні (групова, індивідуальна, парна робота), ведення дискусії, діалогічні (ведення бесіди), випереджаючі завдання. 

Очікувані результати.

 На кінець уроку учні вміють:

·        правильно вживати слова та словосполучення для опису життєвих події;

·        виділяти найважливіші факти у життєвих ситуацій;

·        розповідати про пам’ятні події у своєму житті; 

Хід  урока

Початок уроку. Привітання. Пред’явлення теми та мети уроку

1.     Introduction

T. T: Good morning, boys and girls! I’m glad to see you. I think you are all fine and I hope you will be very active during our lesson. Let’s greet our guests. Sit down,please. And let’s start.

T: How can you comment the quotation: “Sometimes you will never know the true value of a moment until it becomes a memory”? (Students’ answers)

T: Can you predict the theme of our lesson? (Students’ answers)

T: The theme of our lesson is “A memorable day out”. 

2. The objectives of the lesson.

The objectives of the lesson are to teach the students to use the vocabulary to describe a memorable day out, focus on the most important events of the day,improve listening and speaking skills, develop critical thinking, attention, encourage them to learn English 

T: (Students work in pairs) Tell each other an activity you remember doing when you were young. Say something like this:

I remember picking flowers in my grandmother’s garden when I was young. (Students’ answers) 

3. Warming-up.

3.1 Vocabulary revision.

T: Use QR code read and do the task. 

Task1 V1

Choose the correct options.

1.     A newborn child is usually showered with gifts/ praise.

2.     I’ll never forget the day I made a fool/fuss of myself in front of everyone.

3.     A wedding is an appropriate occasion to propose a toast/motion.

4.     My mum always has a lump in her chest/throat when she watches this film.

5.     Paul lost sight /track of how many times he’d been asked for an autograph.

Task1 V2

1.     I’m sorry, but I can’t give my presentation now as I seem to have a frog/snail in my throat.

2.     There were so many people at the concert that I lost sight/count of my friends.

3.     My neighbour makes a big fool/fuss of his dog and treats it like a child.

4.     When a chairman proposed a toast/motion, the members all voted in favour.

5.    
You will be showered with gifts/praise if you achieve something difficult.

3.2.T: Look at the website. Which days out would you most like to go on? Why?

Are you tired of doing the same old things with your friends? Why not try something different with one of our alternative days out?

·        go mountain biking

·        visit a gallery or photo exhibition

·        sing karaoke

·        rent a rowing boat or kayak

·        attend a workshop (e.g. dancing or DJing)

·        go go-kart racing

·        visit an aquarium or zoo

(Students’ answers)

4. The main part of the lesson

4.1. Ex 2 p.33 In pairs, describe the photo in Ex 1 and answer the questions:

1. What might the people might be thinking/feeling?

2. In your opinion, what factors make a memorable day out?

Smile and Be Positive.

Love Your Study. ...

Try Something Completely New. ...

Focus on What Really Matters. ...

Spend Time with Your Loved One. ...

Listen To Your Favorite Music. ...

Help the One in Need. ...

Laugh and Have Fun.

(Students’ answers) 

4.2. T: Listen to someone describing a memorable day out. In pairs try to retell the story. 

OK, a memorable day out. Hmm, let's see. Right, so I'm going to tell you about a great day out that I had at the local lake. This took place about a month ago, on a Saturday, and I had been working really hard studying after school in the evenings and at weekends. I hadn't been out for weeks and I felt like I really needed a break. So I called my friend Lisa and we decided we would take a picnic take a picnic and go to the lake not far from our village. The weather wasn't great, but we went anyway and as soon as we got there, the sun came out. Initially, we were the only people there, but it's a popular spot and, as expected, other people soon started arriving. As we were sitting there on our blanket, another group of teenagers came and sat down right next to us. They were really friendly and we chatted for a bit, then someone got a flying disc out. All of a sudden, the weather changed and out of the blue, it started pouring with rain. We were going to go and then someone said we might as well go for a swim as we were wet anyway. Swimming in the rain was fantastic and fortunately, after it stopped raining, the sun came out again and we ended up staying all afternoon. Eventually, the evening came and it started to get cold, so we headed home headed home. Without a doubt Without a doubt, it was one of the best days I've had in ages and a welcome break from studying. We're planning to meet our new friends again as soon as we've finished our exams. Funnily enough, the best days are often the ones you don't really plan.

4.3. Complete the Speaking Focus with the words in the box.

All     as soon as  blue            doubt          funnily                 initially       place 

SPEAKING FOCUS

Introducing the story

(Right, so) I am going to tell you about (a great day out).

(Ok,so) this is a story about (a day I’ll never forget).

This took1 _______about (a month ago).

Sequencing events in the story

2  ___________/When/Just after (we got there, the sun came out).

3__________/to begin with, (we were the only people there).

As/While (we were sitting there) …

Suddenly/_________ of a sudden, (the weather changed)

Describing events vividly________

Predictably/5___________ Expected, (other people soon started)….

Unexpectedly/ Out of the 6_______, (it started pouring with rain).

Luckily/Fortunately, (after it stopped raining, the sun came out again.)

Finishing the story

Without a 7________, it was (one of the best days I’ve ever had in ages.)

When I look back (on that day now, I feel…

It turned out to be (an unforgettable day out).

Strangely/8________enough, (the best days are often the ones you don’t really plan). 

4.4. Ex 6. P. 33 Read the story and choose the correct options. Then listen and check. 

4.5. In pairs, follow the instructions. Take turns to be A and B.

Student A: Tell your partner a personal story about a memorable day out. Use the SPEAKING FOCUS to help you.

Student B: Listen to your partner’s story and think of a question to ask them when they finish.

 

Extratask.

T: Watch a videoand answer the questions:

1.     Why hadn’t Anna met her brother?

2.     How long had Anna been living in Manchester?

3.     What happened to Anna when she was swimming?

4.     What did Anna and Peter have in common?

5.     What didn’t they have in common?

 

VIII.             Заключна частина

1.        Рефлексія. Summarizing.

So, let`s draw a conclusion. 

Home assignment: WB Ex 1-4 p.29 

Література: 

1. Focus 4 by Daniel Brayshaw, Beata Trapnell, Bartosz Michalowski,  Pearson, 2016 

2. Listening and Speaking Strategies

https://fl-pda.org › courses › LAandR › section5

3. Speaking Strategies

 

emp.byui.edu › tayloral › speaking strategy adviceМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

НАКАЗ

 

від 08 серпня 2013 року                                                                                           № 1135                                                                                        

 

Зареєстровано

 в Міністерстві юстиції України

 16 серпня 2013 за № 1417/23949

 

Про затвердження Змін до Типового положення

 про атестацію педагогічних працівників

 

Відповідно до частини четвертої статті 54 Закону України "Про освіту", частини першої статті 32 Закону України "Про дошкільну освіту", частини першої статті 27 Закону України "Про загальну середню освіту", статті 25 Закону України "Про позашкільну освіту", частини четвертої статті 45 Закону України "Про професійно-технічну освіту", частини четвертої статті 48 Закону України "Про вищу освіту", на виконання підпункту 36.6 пункту 36 розділу IV Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-1014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2013 року № 128, та з метою підвищення ефективності управлінської діяльності керівників навчальних закладів та рівня їх професійної компетентності і фахової майстерності наказую:

1. Затвердити Зміни до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 6 жовтня 2010 року № 930, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 року за № 1255/18550 (із змінами), що додаються.

2. Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій до 1 вересня 2017 року забезпечити організацію та проведення атестації керівників навчальних закладів, призначених на посади до набрання чинності цим наказом.

3. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько О.В.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України в установленому законодавством порядку.

4. Департаменту  організаційно-аналітичного забезпечення і взаємодії із засобами масової інформації та громадськими об'єднаннями (Марченко А.В.) в установленому порядку зробити відмітку в архівних справах.

5. Цей наказ набирає чинності з 30 вересня 2013 року.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Жебровського Б.М.

 

Міністр                                                                                                           Д.В.Табачник

 

ПОГОДЖЕНО:

 Перший заступник Міністра фінансів                                                    А.І. Мярковський

 ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

від 20 грудня 2011 року № 1473

(із змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України

від 08 серпня 2013 року № 1135)

 

Типове положення

про атестацію педагогічних працівників

      

                                           І. Загальні положення

 

1.1. Це Типове положення визначає порядок атестації керівників, їх заступників (далі – керівні кадри), інших педагогічних працівників дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних, вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації незалежно від підпорядкування, типів і форм власності, навчально-методичних (науково-методичних) установ і закладів післядипломної освіти, спеціальних установ для дітей, а також педагогічних працівників закладів охорони здоров’я, культури, соціального захисту, інших закладів та установ, у штаті яких є педагогічні працівники      (далі – навчальні та інші заклади). 

1.2. Атестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.

1.3. Метою атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу. 

1.4. Основними принципами атестації є відкритість та колегіальність, гуманне та доброзичливе ставлення до педагогічного працівника, повнота, об’єктивність та системність оцінювання його педагогічної діяльності.

1.5. Атестація педагогічних працівників навчальних та інших закладів є обов’язковою.

1.6. Призначенню працівників на посади керівників загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів має передувати їх атестація.

1.7. Атестація може бути черговою або позачерговою. Чергова атестація здійснюється один раз на п’ять років.

1.8. Умовою чергової атестації педагогічних працівників є обов’язкове проходження не рідше одного разу на п’ять років підвищення кваліфікації на засадах вільного вибору форм навчання, програм і навчальних закладів.

         Ця вимога не розповсюджується на педагогічних працівників, які працюють перші п’ять років після закінчення вищого навчального закладу.

1.9. Позачергова атестація  проводиться за заявою працівника з метою підвищення кваліфікаційної категорії (тарифного розряду) або за поданням керівника, педагогічної ради навчального закладу чи відповідного органу управління освітою з метою присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії, педагогічного звання та у разі зниження ним рівня професійної діяльності.

Позачергова атестація з метою підвищення кваліфікаційної категорії може проводитися не раніш як через два роки після присвоєння попередньої.

Позачергова атестація керівних кадрів проводиться за поданням керівника відповідного органу управління освітою при неналежному виконанні посадових обов’язків.

1.10. Центральні органи виконавчої влади, у підпорядкуванні яких є навчальні та інші заклади, на підставі цього Типового положення за погодженням з центральним органом виконавчої влади у сфері освіти можуть розробляти свої положення про атестацію педагогічних працівників, в яких визначаються умови та порядок присвоєння кваліфікаційних категорій, педагогічних звань з урахуванням особливостей і специфіки їх роботи.

 

             ІІ. Порядок створення та повноваження атестаційних комісій

 

2.1. Для організації та проведення атестації педагогічних працівників у навчальних та інших закладах, органах управління освітою щороку до 20 вересня створюються атестаційні комісії І, ІІ і ІІІ рівнів.

2.2. Атестаційні комісії І рівня створюються у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних, вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації незалежно від підпорядкування, типів і форм власності, навчально-методичних (науково-методичних) установах, закладах післядипломної педагогічної освіти, спеціальних установах для дітей, а також закладах охорони здоров’я, культури, соціального захисту та інших закладах і установах, у штаті яких є педагогічні працівники.

2.3. Атестаційні комісії ІІ рівня створюються у відділах освіти районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, інших підрозділах місцевих органів виконавчої влади та виконавчих органів рад, у підпорядкуванні яких перебувають навчальні та інші заклади.

2.4. Атестаційні комісії III рівня створюються в Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, органах управління освітою обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, інших відповідних структурних підрозділах місцевих органів виконавчої влади.

2.5. Центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковано навчальні та інші заклади, створюють атестаційні комісії у відповідних міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади або делегують свої повноваження атестаційним комісіям ІІІ рівня.

2.6. Атестаційні комісії усіх рівнів створюються у складі: голови, заступника голови, секретаря, членів атестаційної комісії. Головою атестаційної комісії є керівник (заступник керівника) навчального закладу або відповідного органу управління освітою. Про створення атестаційної комісії та затвердження її складу видається наказ.

    Кількість членів атестаційної комісії не може бути меншою п’яти осіб.

2.7. Атестаційні комісії усіх рівнів формуються з педагогічних працівників навчальних та інших закладів, працівників відповідних органів управління освітою, представників відповідних профспілкових органів, методичних та психологічних служб. До складу атестаційних комісій також можуть входити представники наукових та інших установ, організацій, об’єднань громадян (за згодою).

    2.8. Атестаційні комісії усіх рівнів створюються на один рік до формування нового складу атестаційної комісії. Персональний склад атестаційних комісій протягом року може змінюватися.

2.9. Педагогічні працівники, які входять до складу атестаційної комісії, атестуються на загальних підставах та не беруть участі у голосуванні щодо себе.

2.10. Якщо кількість педагогічних працівників навчального та іншого закладу становить менш як 15 осіб, їх атестація проводиться атестаційними комісіями І рівня, визначеними відповідним органом управління освітою, або атестаційними комісіями ІІ рівня.

2.11. Атестація педагогічних працівників притулків для дітей, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, центрів медико-соціальної реабілітації дітей закладів охорони здоров’я, соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок) здійснюється атестаційними комісіями ІІ рівня за місцезнаходженням цих установ.

2.12. Атестаційні комісії I рівня мають право:

1) атестувати педагогічних працівників  на відповідність займаній посаді;

2) присвоювати кваліфікаційні категорії   "спеціаліст", "спеціаліст другої  категорії",  "спеціаліст першої категорії" (атестувати  на  відповідність раніше присвоєним кваліфікаційним категоріям);

3) порушувати клопотання перед атестаційними комісіями II, III рівнів (якщо  навчальні та інші заклади перебувають в управлінні Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, органів управління освітою обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, інших структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади), атестаційними комісіями центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані  навчальні заклади, про присвоєння педагогічним працівникам кваліфікаційної категорії "спеціаліст вищої категорії" (про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії "спеціаліст вищої категорії") та про присвоєння педагогічних звань  (про відповідність раніше присвоєним педагогічним званням).

2.13. Атестаційні комісії II рівня мають право:

1) атестувати на відповідність займаній посаді керівних кадрів навчальних та інших закладів, методистів районних (міських) методичних кабінетів (центрів), працівників районних (міських) навчально-методичних   кабінетів (центрів) психологічної служби системи освіти (далі  -  працівники  районних (міських) кабінетів (центрів)), завідувачів  та консультантів районних психолого-медико-педагогічних консультацій, педагогічних
працівників навчальних закладів і установ, у яких не створено атестаційні комісії та осіб, які призначаються на посади керівників загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів;

2) присвоювати кваліфікаційні категорії  "спеціаліст", "спеціаліст другої категорії", "спеціаліст першої категорії" (атестувати на відповідність раніше присвоєним цим кваліфікаційним категоріям) працівникам районних (міських) кабінетів (центрів);

3) присвоювати кваліфікаційні категорії,  педагогічні звання (атестувати на відповідність раніше присвоєним цим кваліфікаційним категоріям) педагогічним працівникам навчальних закладів і установ
у яких не створено атестаційні комісії;

4) присвоювати кваліфікаційну категорію  "спеціаліст вищої категорії" (атестувати на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії "спеціаліст вищої    категорії"), присвоювати педагогічні звання за клопотанням атестаційних комісій I рівня;

5) порушувати клопотання перед атестаційними комісіями III рівня про присвоєння педагогічним працівникам районних
(міських) кабінетів (центрів) кваліфікаційної    категорії "спеціаліст вищої категорії" та педагогічного звання "практичний психолог-методист" (для практичних психологів цих   кабінетів (центрів)) або про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії, педагогічному званню;

розглядати апеляції на рішення атестаційних комісій I рівня.

2.14. Атестаційні комісії III рівня мають право:

1) атестувати на відповідність займаній посаді керівних кадрів навчальних та інших закладів, що перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, органів управління освітою обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, інших відповідних структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади, завідувачів та консультантів республіканської (Автономна Республіка Крим), обласних, Київської та Севастопольської міських психолого-медико-педагогічних консультацій;

2) атестувати осіб, які призначаються на посади керівників загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, що перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, органів управління освітою обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, інших відповідних структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади;    

3) атестувати на відповідність займаній посаді педагогічних працівників навчально-методичних (науково-методичних) центрів (кабінетів) психологічної служби системи освіти, професійно-технічної освіти, навчальних закладів культури і мистецтв Автономної Республіки Крим та відповідних обласних, Київського та Севастопольського міських навчально-методичних (науково-методичних) центрів (кабінетів), присвоювати    їм кваліфікаційні категорії (атестувати на відповідність раніше присвоєним цим кваліфікаційним категоріям), педагогічне звання "практичний психолог-методист" (атестувати на відповідність раніше присвоєному педагогічному званню "практичний психолог-методист");

4) присвоювати кваліфікаційну категорію "спеціаліст вищої категорії" педагогічним працівникам районних (міських) кабінетів (центрів) (атестувати на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії "спеціаліст вищої категорії"), присвоювати практичним психологам педагогічне звання "практичний психолог-методист" (атестувати на відповідність раніше присвоєному педагогічному званню "практичний психолог-методист") за поданням атестаційних комісій II рівня;

5) присвоювати кваліфікаційну категорію  "спеціаліст вищої категорії" (атестувати на   відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії "спеціаліст вищої категорії"), присвоювати педагогічні звання (атестувати на відповідність раніше присвоєним педагогічним званням) педагогічним працівникам навчальних закладів, що перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, органів управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, інших відповідних структурних підрозділів місцевих органів виконавчої  влади за клопотанням атестаційних комісій цих закладів;

6) розглядати апеляції на рішення атестаційних комісій I та II рівнів.

5) розглядати апеляції на рішення атестаційних комісій І та ІІ рівнів.

2.15. Для об’єктивного оцінювання професійної діяльності педагогічних працівників атестаційні комісії всіх рівнів можуть створювати експертні групи.

                  

              ІІІ. Організація та строки проведення атестації 

 

3.1. Щороку до 10 жовтня керівники навчальних та інших закладів, працівники яких атестуються, подають до відповідних атестаційних комісій списки педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації, із зазначенням строків проходження підвищення кваліфікації. У цей самий строк до атестаційних комісій подаються заяви педагогічних працівників про позачергову атестацію, про перенесення строку атестації, подання керівника або педагогічної ради закладу про присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії, педагогічного звання та у разі зниження ним рівня професійної діяльності.

Працівники, включені до списків осіб, які підлягають черговій атестації, мають право подавати до атестаційної комісії заяви про присвоєння більш високої кваліфікаційної категорії (тарифного розряду).

Списки керівних кадрів навчальних та інших закладів, які атестуються, складають і подають до атестаційних комісій керівники відповідних органів управління освітою.

3.2. До 20 жовтня атестаційна комісія затверджує списки педагогічних працівників, які атестуються, графік роботи атестаційної комісії, приймає рішення щодо перенесення строку чергової атестації.

Рішення про перенесення атестації може прийматися атестаційними комісіями і в інші строки.

Працівники, що атестуються, ознайомлюються з графіком проведення атестації під підпис.

3.3. Атестаційна комісія відповідно до затвердженого графіка роботи до 15 березня вивчає педагогічну діяльність осіб, які атестуються, шляхом відвідування уроків (навчальних занять), позаурочних (позанавчальних) заходів, вивчення рівня навчальних досягнень учнів, студентів, курсантів, слухачів, вихованців (далі  -  учні) з предмета (дисципліни), що викладає педагогічний працівник, ознайомлення з навчальною документацією щодо виконання педагогічним працівником своїх посадових обов’язків, його участі

у роботі методичних об’єднань, фахових конкурсах та інших заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи, тощо.

3.4. У процесі вивчення професійної діяльності керівних кадрів навчальних та інших закладів атестаційна комісія з’ясовує:

виконання програми розвитку навчального закладу та результати інноваційної діяльності;

стан організації навчальної та виховної роботи, додержання вимог державних освітніх стандартів;

результати державної атестації навчального закладу;

результати перевірок, проведених Державною інспекцією навчальних закладів, місцевими органами управління освітою та іншими органами державного нагляду (контролю);

додержання вимог щодо забезпечення безпечних та нешкідливих умов навчання учнів;

підсумки моніторингу роботи з педагогічним колективом та іншими працівниками навчального закладу;

ефективність взаємодії з громадськими організаціями та органами шкільного самоврядування;

додержання педагогічної етики, моралі;

звіти керівника про свою роботу на загальних зборах (конференціях) колективу навчального закладу;

аналіз розгляду звернень громадян

3.5. Керівник навчального та іншого закладу до 1 березня подає до атестаційної комісії характеристику діяльності педагогічного працівника у міжатестаційний період.

Характеристику на керівника навчального та іншого закладу подає до атестаційної комісії керівник відповідного органу управління освітою. Характеристика на керівника районного (міського) методичного кабінету (центру) подається до атестаційної комісії керівником відповідного органу управління освітою за погодженням із закладом післядипломної педагогічної освіти.

Характеристика повинна містити оцінку виконання педагогічним працівником посадових обов'язків, відомості про його професійну підготовку, творчі та організаторські здібності, ініціативність, компетентність, організованість, морально-психологічні якості, дані про участь у роботі методичних об’єднань, інформацію про виконання рекомендацій, наданих попередньою атестаційною комісією, тощо.

Характеристика керівних кадрів додатково має містити відомості про ставлення до підлеглих, здатність організувати педагогічний колектив для досягнення певних завдань, вміння приймати відповідальні рішення.

Педагогічний працівник не пізніш як за десять днів до проведення атестації ознайомлюється з характеристикою під підпис.

3.6. На особу, яка претендує на зайняття посади керівника загальноосвітнього та позашкільного навчального закладу, керівник відповідного органу управління освітою направляє до атестаційної комісії подання про атестацію цього працівника з метою призначення на посаду.

3.7. При атестації особи, яка претендує на зайняття посади керівника загальноосвітнього та позашкільного навчального закладу, атестаційною комісією враховуються рівень її професійної освіти, стаж роботи на педагогічних, науково-педагогічних та керівних посадах у сфері освіти, володіння інформаційно-комунікаційними технологіями, професійні знання та навички, набуті до призначення на посаду.

3.8. Атестація педагогічних працівників здійснюється атестаційними комісіями у такі строки: комісіями І рівня – до 1 квітня, ІІ рівня – до 10 квітня, ІІІ рівня – до 25 квітня.

Засідання атестаційної комісії з метою атестації особи, яка претендує на зайняття посади керівника загальноосвітнього та позашкільного навчального закладу, проводиться у разі необхідності.

3.9. Під час атестації керівних кадрів навчальних та інших закладів атестаційна комісія з’ясовує якість виконання ними посадових обов’язків.

3.10. Засідання атестаційної комісії проводиться у присутності працівника, який атестується. Під час засідання атестаційної комісії педагогічний працівник має право давати усні та письмові пояснення, подавати додаткові матеріали щодо своєї професійної діяльності.

За рішенням атестаційної комісії атестація може бути проведена за відсутності працівника, якщо він не з’явився на засідання атестаційної комісії з об’єктивних причин (службове відрядження, територіальна віддаленість, тривала хвороба та інші причини, що перешкоджають присутності на засіданні) і дав на це письмову згоду, за винятком випадків атестації працівників, стосовно яких порушено питання про невідповідність займаній посаді.

У разі неявки педагогічного працівника, який атестується, на засідання атестаційної комісії без поважних причин комісія після з’ясування причин неявки може провести атестацію за його відсутності.

3.11. Засідання атестаційної комісії оформлюється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами атестаційної комісії.

Члени атестаційної комісії можуть у письмовій формі викласти окрему думку щодо рішення атестаційної комісії, яка додається до протоколу.

3.12. Засідання атестаційної комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як 2/3 її членів. Рішення атестаційної комісії приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів атестаційної комісії. У разі однакової кіль­кості голосів “за” і “проти” приймається рішення на користь працівника, який атестується.  

 3.13. За результатами атестації атестаційні комісії приймають такі рішення:

1) педагогічний працівник відповідає займаній посаді;

2) присвоїти педагогічному працівнику кваліфікаційну категорію («спеціаліст», «спеціаліст другої категорії», «спеціаліст першої категорії», «спеціаліст вищої категорії»);

3) педагогічний працівник відповідає (не відповідає) раніше присвоєній кваліфікаційній категорії («спеціаліст», «спеціаліст другої категорії», «спеціаліст першої категорії», «спеціаліст вищої категорії»);

4) присвоїти педагогічному працівнику педагогічне звання («викладач-методист», «учитель-методист», «вихователь-методист», «педагог-організатор-методист», «практичний психолог-методист», «керівник гуртка-методист», «старший викладач», «старший учитель», «старший вихователь», «майстер виробничого навчання І категорії», «майстер виробничого навчання ІІ категорії»);

5) порушити клопотання перед атестаційною комісією ІІ, ІІІ рівнів або атестаційною комісією центрального органу виконавчої влади (залежно від підпорядкування навчального та іншого закладу, в якому створено атестаційну комісію І рівня) про присвоєння педагогічному працівнику кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та/або педагогічного званняабо про відповідність працівника раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», та/або відповідність працівника раніше присвоєному педагогічному званню;

6) педагогічний працівник відповідає (не відповідає) раніше присвоєному педагогічному званню;   

7) педагогічний працівник відповідає займаній посаді за умови виконання ним заходів, визначених атестаційною комісією;

8) педагогічний працівник не відповідає займаній посаді.

3.14.  За результатами атестації керівних кадрів навчальних та інших закладів, а також осіб, які претендують на зайняття посади керівників загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, атестаційні комісії ухвалюють такі рішення:

керівник (заступник керівника) відповідає займаній посаді;

керівник (заступник керівника) відповідає займаній посаді за умови виконання ним заходів, визначених атестаційною комісією;

керівник (заступник керівника) не відповідає займаній посаді;

рекомендувати для призначення на посаду керівника;

рекомендувати для зарахування до кадрового резерву.

3.15. Рішення атестаційної комісії повідомляється педагогічному працівнику одразу після її засідання під підпис.

На кожного педагогічного працівника, який атестується, оформлюється атестаційний лист у двох примірниках за формою згідно з додатком, один з яких зберігається в особовій справі педагогічного працівника, а другий не пізніше трьох днів після атестації видається йому під підпис.

3.16. Педагогічний працівник визнається таким, що відповідає займаній посаді, якщо:

1) має освіту, що відповідає вимогам, визначеним нормативно-правовими актами у галузі освіти;

2) виконує посадові обов’язки у повному обсязі;

3) пройшов підвищення кваліфікації. 

3.17. У разі виявлення окремих недоліків у роботі педагогічного працівника, які не вплинули на якість навчально-виховного процесу, атестаційна комісія може прийняти рішення про відповідність працівника займаній посаді за умови виконання ним заходів, визначених атестаційною комісією.

3.18. Особи, прийняті на посади педагогічних працівників після закінчення вищих навчальних закладів, атестуються не раніш як після двох років роботи на займаній посаді.

3.19. На час перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (якщо дитина потребує домашнього догляду – до досягнення дитиною шестирічного віку) за педагогічними працівниками зберігаються кваліфікаційні категорії (тарифні розряди), педагогічні звання. Час перебування у таких відпустках не враховується при визначенні строку чергової атестації.

3.20.  Атестація педагогічного працівника, який підлягає черговій атестації,  може бути перенесена на один рік у випадку тривалої тимчасової непрацездатності або при переході працівника у рік проведення чергової атестації на роботу до іншого навчального закладу та з інших поважних причин.  За такими  працівниками  до наступної чергової атестації зберігаються  встановлені попередньою атестацією кваліфікаційні категорії (тарифні розряди), педагогічні звання.

3.21. Чергова атестація педагогічних працівників, які поєднують роботу з навчанням у вищих навчальних закладах за напрямами (спеціальностями) педагогічного профілю, за їх згодою може бути відстрочена до закінчення навчання. Присвоєні їм попередньою атестацією кваліфікаційні категорії (тарифні розряди) та педагогічні звання зберігаються до чергової атестації.

3.22. За працівниками, які перервали роботу на педагогічній посаді (незалежно від тривалості перерви у роботі), зберігаються присвоєні за результатами останньої атестації кваліфікаційні категорії та педагогічні звання.

Атестація таких працівників здійснюється не пізніше ніж через два роки після прийняття їх на роботу.

3.23. Педагогічні працівники, які працюють у навчальних закладах за сумісництвом або на умовах строкового трудового договору, атестуються на загальних підставах.

При суміщенні працівниками педагогічних посад в одному навчальному закладі їх атестація здійснюється з кожної із займаних посад.

Атестація педагогічних працівників, які за основним місцем роботи та у навчальних закладах, де вони працюють за сумісництвом, обіймають однакові посади, здійснюється за основним місцем роботи.

3.24. Педагогічним працівникам іноземних держав, яких прийнято на роботу до навчальних та інших закладів, за наявності відповідних міжнародних договорів між Україною та іноземними державами, з яких вони прибули, атестаційні комісії приймають рішення про присвоєння кваліфікаційної категорії, яка відповідає категорії, встановленій їм за попереднім місцем роботи.

3.25. Вчителі та викладачі, які мають педагогічне навантаження з кількох предметів, атестуються з того предмета, який викладають за спеціальністю. У цьому випадку присвоєна кваліфікаційна категорія поширюється на все педагогічне навантаження. Необхідною умовою при цьому є підвищення кваліфікації з предметів інваріантної складової змісту загальної середньої освіти.

3.26. Особи з повною вищою педагогічною освітою або іншою повною вищою освітою, прийняті на посади педагогічних працівників за спеціальностями, фахівці з яких не готувалися вищими навчальними закладами або підготовлені у недостатній кількості, за умови проходження ними підвищення кваліфікації, атестуються як такі, що мають відповідну освіту.

3.27. За педагогічними працівниками, які переходять на роботу з одного навчального закладу до іншого, а також на інші педагогічні посади у цьому самому закладі, зберігаються присвоєні кваліфікаційні категорії (тарифні розряди) та педагогічні звання до наступної атестації. 

За педагогічними працівниками, які переходять на посади методистів, вихователів-методистів, зберігаються присвоєні попередньою атестацією кваліфікаційні категорії. Атестація таких працівників здійснюється не пізніше ніж через два роки після переходу на посаду методиста або вихователя-методиста.  

При переході педагогічного працівника з методичної установи на педагогічні посади до навчального закладу за ним зберігається присвоєна раніше кваліфікаційна категорія до наступної атестації.

3.28. Педагогічні працівники, яким у міжатестаційний період присуджено наукові ступені або присвоєно вчені звання, атестуються без попереднього проходження підвищення кваліфікації, якщо їх діяльність за профілем збігається з присудженим науковим ступенем або присвоєним вченим званням.

3.29. Контроль за додержанням порядку проведення атестації педагогічних працівників здійснюється керівниками навчальних та інших закладів, органів управління освітою, де створено атестаційні комісії.

3.30. Кваліфікаційна категорія та педагогічне звання, присвоєні педагогічному працівнику за результатами атестації, можуть змінюватися лише за рішенням атестаційної комісії.

 

     

IV. Умови та порядок присвоєння кваліфікаційних категорій

 

4.1. Атестація на відповідність займаній посаді з присвоєнням кваліфікаційних категорій проводиться щодо вчителів та викладачів усіх спеціальностей, а також щодо вчителів-дефектологів, методистів, вихователів, вихователів-методистів, соціальних педагогів, практичних психологів, логопедів, вчителів-логопедів, завідувачів логопедичними пунктами, педагогів-організаторів, концертмейстерів, художніх керівників, музичних керівників, інструкторів з фізкультури, праці та слухових кабінетів, які мають вищу педагогічну або іншу вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра (далі – повна вища освіта), зокрема:

вчителі – повну вищу педагогічну освіту з предметів, які викладають;

вчителі початкових класів – повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю початкова освіта, початкове навчання або які мають дві освіти, одна з яких – вища педагогічна за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України “Про освіту” (у редакції Закону України від 23.03.96 № 100/96-ВР) – середня спеціальна освіта) (далі – неповна вища освіта) або вищу педагогічну з цієї самої спеціальності за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (далі – базова вища освіта) та повну вищу педагогічну освіту за іншим фахом;

вчителі-дефектологи (логопеди, сурдопедагоги, тифлопедагоги, олігофренопедагоги) – повну вищу педагогічну освіту зі спеціальності дефектологія (логопедія, сурдопедагогіка, тифлопедагогіка, олігофренопедагогіка) або корекційна освіта (за нозологіями);

викладачі професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації – повну вищу педагогічну освіту або іншу повну вищу освіту та пройшли спеціальну педагогічну підготовку;

соціальні педагоги – повну вищу педагогічну освіту зі спеціальності соціальна педагогіка;

педагоги-організатори – повну вищу педагогічну освіту незалежно від спеціальності;

методисти методичних кабінетів (центрів), інститутів післядипломної освіти, професійно-технічних, позашкільних та вищих навчальних закладів  І-ІІ рівнів акредитації  – повну вищу педагогічну або іншу фахову освіту з напряму методичної роботи;

практичні психологи – повну вищу освіту зі спеціальності практична психологія, психологія;

завідувачі логопедичними пунктами, логопеди – повну вищу педагогічну освіту зі спеціальності корекційна освіта;

вихователі груп продовженого дня загальноосвітніх навчальних закладів, вихователі шкіл-інтернатів та професійно-технічних навчальних закладів – повну вищу педагогічну освіту;

вихователі-методисти, вихователі дошкільних навчальних закладів – повну вищу педагогічну освіту зі спеціальності дошкільна освіта, дошкільне виховання або які мають дві освіти, одна з яких – неповна вища педагогічна або базова педагогічна з цієї самої спеціальності, а друга – повна вища педагогічна освіта за іншим фахом;

викладачі початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання), концертмейстери – повну вищу фахову освіту або які мають дві освіти, одна з яких – неповна вища фахова або базова фахова освіта, а друга – повна вища педагогічна освіта відповідного спрямування;

художні керівники – повну вищу фахову освіту або які мають дві освіти, одна з яких – неповна вища або базова освіта з цієї самої спеціальності, а   друга  – повна вища педагогічна освіта за іншим фахом;

музичні керівники дошкільних навчальних закладів – повну вищу музично-педагогічну освіту або які мають дві освіти, одна з яких – неповна вища або базова музична освіта, а друга – повна вища педагогічна освіта за іншим фахом;

інструктори з фізкультури – повну вищу фахову педагогічну освіту (для дошкільних навчальних закладів - повну вищу фахову педагогічну освіту або які мають повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю дошкільна освіта);

інструктори слухових кабінетів навчальних закладів для дітей зі зниженим слухом – повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю дефектологія (сурдопедагогіка) або корекційна освіта (за нозологіями);

інструктори з праці – повну вищу фахову педагогічну освіту.

4.2. За результатами атестації педагогічним працівникам присвоюються кваліфікаційні категорії: «спеціаліст», «спеціаліст другої категорії», «спеціаліст першої категорії», «спеціаліст вищої категорії».

4.3. Кваліфікаційна категорія «спеціаліст» присвоюється педагогічним працівникам з повною вищою освітою, діяльність яких характеризується: здатністю забезпечувати засвоєння учнями навчальних програм; знанням основ педагогіки, психології, дитячої та вікової фізіології; знанням теоретичних основ та сучасних досягнень науки з предмета, який вони викладають; використанням інформаційно-комунікаційних технологій, цифрових освітніх ресурсів у навчально-виховному процесі; вмінням вирішувати педагогічні проблеми; вмінням установлювати контакт з учнями (вихованцями), батьками, колегами по роботі; додержанням педагогічної етики, моралі.

Випускникам вищих навчальних закладів, які отримали повну вищу освіту, при прийомі на роботу встановлюється кваліфікаційна категорія «спеціаліст».

4.4. Кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії» присвоюється педагогічним працівникам, які відповідають вимогам, встановленим до працівників з кваліфікаційною категорією «спеціаліст», та які постійно вдосконалюють свій професійний рівень; використовують диференційований та індивідуальний підхід до учнів; володіють сучасними освітніми технологіями, методичними прийомами, педагогічними засобами, різними формами позаурочної (позанавчальної) роботи та їх якісним застосуванням; застосовують інноваційні технології у навчально-виховному процесі; знають основні нормативно-правові акти у галузі освіти; користуються авторитетом серед колег, учнів та їх батьків.

4.5. Кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії» присвоюється педагогічним працівникам, які відповідають вимогам, встановленим до працівників з кваліфікаційною категорією «спеціаліст другої категорії», та які використовують методи компетентнісно-орієнтованого підходу до організації навчального процесу; володіють технологіями творчої педагогічної діяльності з урахуванням особливостей навчального матеріалу і здібностей учнів; впроваджують передовий педагогічний досвід; формують навички самостійно здобувати знання й застосовувати їх на практиці; уміють лаконічно, образно і виразно подати матеріал; вміють аргументувати свою позицію та володіють ораторським мистецтвом.

4.6. Кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» присвоюється працівникам, які відповідають вимогам, встановленим до працівників з кваліфікаційною категорією «спеціаліст першої категорії», та які володіють інноваційними освітніми методиками й технологіями, активно їх використовують та поширюють у професійному середовищі; володіють широким спектром стратегій навчання; вміють продукувати оригінальні, інноваційні ідеї; застосовують нестандартні форми проведення уроку (навчальних занять); активно впроваджують форми та методи організації навчально-виховного процесу, що забезпечують максимальну самостійність навчання учнів; вносять пропозиції щодо вдосконалення навчально-виховного процесу в навчальному закладі.

4.7. Присвоєння кваліфікаційних категорій за результатами атестації здійснюється послідовно.

Педагогічні працівники, які в міжатестаційний період підготували переможців ІІІ етапу всеукраїнських або міжнародних учнівських та студентських олімпіад з базових навчальних предметів; переможців ІІІ етапу всеукраїнських або міжнародних спортивних змагань; переможців всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів, переможців всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук, а також педагогічні працівники, які стали переможцями або лауреатами конкурсів фахової майстерності, що проводяться центральними органами виконавчої влади, мають наукові ступені, вчені або почесні звання, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем, ученим (почесним) званням, атестуються без додержання послідовності в присвоєнні кваліфікаційних категорій та строку проведення позачергової атестації.

4.8. Педагогічні працівники, які не мають повної вищої освіти й працюють на посадах педагогічних працівників, після отримання відповідної повної вищої освіти атестуються на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії» за наявності стажу роботи на педагогічній посаді не менше двох років;  «спеціаліст першої категорії» – не менше п’яти років; «спеціаліст вищої категорії» – не менше восьми років.

За педагогічними працівниками, які отримали другу повну вищу педагогічну освіту й перейшли на посаду за отриманою спеціальністю, зберігаються присвоєні попередньою атестацією кваліфікаційні категорії. Атестація таких працівників здійснюється не пізніше ніж через два роки після переходу на іншу посаду.

4.9. Спеціалісти, які перейшли на посади педагогічних працівників до професійно-технічних та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації з виробництва або сфери послуг, а також науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації, які перейшли на педагогічні посади, атестуються на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії» за наявності не менше двох років стажу роботи на виробництві, у сфері послуг або стажу науково-педагогічної діяльності; «спеціаліст першої категорії» – не менше п’яти років; «спеціаліст вищої категорії» – не менше восьми років.

4.10. Педагогічні працівники з повною вищою педагогічною або іншою повною вищою освітою, які до набрання чинності Законами України “Про дошкільну освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про професійно-технічну освіту”, “Про вищу освіту” працювали й продовжують працювати у навчальних та інших закладах не за фахом, атестуються на відповідність займаній посаді з присвоєнням кваліфікаційних категорій та педагогічних звань як такі, що мають відповідну освіту.

4.11. Педагогічним працівникам, які не мають повної вищої освіти, а також керівникам гуртків, секцій, студій, інших форм гурткової роботи, працівникам, які працюють на посадах майстра виробничого навчання; культорганізатора; акомпаніатора; екскурсовода; інструктора з туризму; помічника директора з режиму, старшого чергового з режиму, чергового з режиму у загальноосвітніх школах та професійних училищах соціальної реабілітації; асистента вчителя-реабілітолога; консультанта психолого-медико-педагогічної консультації, незалежно від рівня здобутої ними освіти за результатами атестації встановлюються тарифні розряди.

При встановленні тарифного розряду враховуються освітній рівень працівника, професійна компетентність, педагогічний досвід, результативність та якість роботи, інші дані, які характеризують його професійну діяльність.

               

V. Умови та порядок присвоєння педагогічних звань

 

5.1. За результатами атестації педагогічним працівникам, які досягли високих показників у роботі, присвоюються педагогічні звання: «викладач-методист», «учитель-методист», «вихователь-методист», «педагог-організатор-методист», «практичний психолог-методист», «керівник гуртка-методист», «старший викладач», «старший учитель», «старший вихователь», «майстер виробничого навчання І категорії», «майстер виробничого навчання ІІ категорії».

5.2. Педагогічні звання «викладач-методист», «учитель-методист», «вихователь-методист», «практичний психолог-методист», «педагог-організатор-методист», «керівник гуртка-методист» можуть присвоюватися педагогічним працівникам, які мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» (для педагогічного звання «керівник гуртка-методист» – найвищий тарифний розряд та повну вищу освіту), здійснюють науково-методичну і науково-дослідну діяльність, мають власні методичні розробки, які пройшли апробацію та схвалені науково-методичними установами або професійними об'єднаннями викладачів професійно-технічних та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, закладів післядипломної освіти.

Педагогічне звання «вихователь-методист» може присвоюватися музичним керівникам та інструкторам з фізкультури дошкільних навчальних закладів.  

5.3. Педагогічні звання «старший викладач», «старший учитель», «старший вихователь» можуть присвоюватися педагогічним працівникам, які мають кваліфікаційні категорії «спеціаліст вищої категорії» або «спеціаліст першої категорії» та досягли високого професіоналізму в роботі, систематично використовують передовий педагогічний досвід, беруть активну участь у його поширенні, надають практичну допомогу іншим педагогічним працівникам.

5.4. Педагогічним працівникам, які мають базову або неповну вищу  педагогічну освіту, можуть присвоюватися педагогічні звання «вихователь-методист» (для музичних керівників, інструкторів з фізкультури та вихователів дошкільних навчальних закладів), «старший учитель», «старший вихователь», якщо стаж їх педагогічної діяльності становить не менш як 8 років та якщо вони мають найвищий тарифний розряд.  

5.5. Педагогічне звання «майстер виробничого навчання І категорії» може присвоюватися майстрам виробничого навчання, які на високому професійному рівні володіють методикою практичного навчання, ефективно застосовують її у роботі та мають стаж роботи на займаній посаді не менш як 8 років і яким встановлено найвищий тарифний розряд.

5.6. Педагогічне звання «майстер виробничого навчання ІІ категорії» може присвоюватися майстрам виробничого навчання, які добре володіють методами і прийомами виробничого навчання, майстерно застосовують їх у роботі та мають стаж роботи на займаній посаді не менш як 5 років і яким встановлено найвищий тарифний розряд.

 

            VI. Рішення атестаційних комісій та порядок їх оскарження

 

         6.1. У разі прийняття атестаційною комісією позитивного рішення керівник закладу або органу управління освітою протягом п’яти днів після засідання атестаційної комісії видає відповідний наказ про присвоєння кваліфікаційних категорій (встановлення тарифних розрядів), педагогічних звань.

Наказ у триденний строк доводиться до відома педагогічного працівника під підпис та подається в бухгалтерію для нарахування заробітної плати (з дня прийняття відповідного рішення атестаційною комісією).

6.2. У разі прийняття атестаційною комісією рішення про відповідність працівника займаній посаді за умови виконання певних заходів, спрямованих на усунення виявлених недоліків, атестаційна комісія у встановлений нею строк, але не більше одного року, проводить повторну атестацію з метою перевірки їх виконання та приймає рішення про відповідність або невідповідність працівника займаній посаді.

6.3. У разі прийняття атестаційною комісією рішення про невідповідність педагогічного працівника займаній посаді керівником навчального чи іншого закладу або органу управління освітою може бути прийнято рішення про розірвання трудового договору з додержанням вимог законодавства про працю.

Розірвання трудового договору за таких підстав допускається у разі, якщо неможливо перевести працівника за його згодою на іншу роботу, яка відповідає його кваліфікації, у тому самому закладі (установі).

Наказ про звільнення або переведення працівника за його згодою на іншу роботу за результатами атестації може бути видано лише після розгляду його апеляцій (у разі їх подання) атестаційними комісіями вищого рівня з дотриманням законодавства про працю.  

6.4. Педагогічні працівники у десятиденний строк з дня вручення атестаційного листа мають право подати апеляцію на рішення атестаційної комісії до атестаційної комісії вищого рівня.

6.5. Апеляція на рішення атестаційної комісії І рівня подається до атестаційної комісії ІІ рівня. Апеляція на рішення атестаційних комісій І та ІІ рівнів може бути подана до атестаційної комісії ІІІ рівня.

6.6. Рішення атестаційних комісій можуть бути оскаржені до суду.

6.7. Апеляція подається у письмовій формі безпосередньо до атестаційної комісії вищого рівня або направляється рекомендованим листом.

В апеляції на рішення атестаційної комісії має бути зазначено: найменування атестаційної комісії, до якої подається апеляція; прізвище, ім’я, по батькові та посада (місце роботи) особи, яка подає апеляцію, її місце проживання; у чому полягає необґрунтованість рішення атестаційної комісії, що оскаржується; перелік документів та інших матеріалів, що додаються; дата подання апеляції. Апеляція підписується особою, яка її подає. 

До апеляції додається копія атестаційного листа.

6.8. Атестаційні комісії, до яких подаються апеляції, розглядають їх у двотижневий строк та приймають такі рішення:

1) про відповідність працівника займаній посаді та скасування рішення атестаційної комісії нижчого рівня;

2) присвоїти відповідну кваліфікаційну категорію та скасувати рішення атестаційної комісії нижчого рівня;

3) присвоїти відповідне педагогічне звання та скасувати рішення атестаційної комісії нижчого рівня;

4) залишити рішення атестаційної комісії без змін, а апеляцію без задоволення.

6.9. Апеляції на рішення атестаційних комісій розглядаються за участю осіб, які їх подали, крім випадків, коли вони у письмовій формі відмовилися від особистої участі у розгляді апеляцій або не з’явилися на її засідання.

6.10.  Питання атестації педагогічних працівників, не врегульовані цим Типовим положенням, вирішуються атестаційними комісіями ІІІ рівня відповідно до чинного законодавства України.

 

Директор департаменту загальної

середньої та дошкільної освіти                                                      О.В. Єресько

План уроку вчителя англійської мови НВК «Оболонь» Кожевнікової  Н.В.

 

Тема «HelpingHands

Мета: Вчити вживати слова та словосполучення для опису доброчинних заходів, розрізняти загальну та детальну інформацію у прочитаному тексті,  структурувати усне повідомлення, ділитися власним досвідом щодо допомоги іншим людям, складати шкільний звіт про доброчинні акції, удосконалювати навички читання,  говоріння, письма; розвивати фонематичний слух, пам’ять, мислення, увагу, уміння працювати в парах, групах; виховувати прагнення вивчати англійську мову

 

Тип уроку: урок розвитку мовленнєвої компетенції, застосування знань, навичок і вмінь.

Обладнання:  ноутбук, телевізор, роздаткові матеріали з різними видами завдань, картки для індивідуальної роботи.

Методи: інтерактивні (групова, індивідуальна, парна робота), ведення дискусії, діалогічні (ведення бесіди), випереджаючі завдання.

 

Очікувані результати.

 На кінець уроку учні вміють:

·        правильно вживати слова та словосполучення для опису доброчинних заходів;

·        ділитися власним досвідом допомоги іншим людям;

·        розрізняти загальну та детальну інформацію у прочитаному тексті;

·         складати шкільний звіт про доброчинні акції

 

Хід  урока

Початок уроку. Привітання. Пред’явлення теми та мети уроку

1.     Introduction

T. T: Good morning, boys and girls! I’m glad to see you. I think you are all fine and I hope you will be very active and energetic during our lesson. I am sure our guests are here to encourage you and enjoy our lesson. Let’s greet them. Sit down,please. And let’s start.

(Students are divided in groups. Each group has a quotation of Mother Teresa “Helping Hands are Better than Praying Lips” which is cut into pieces.)

 

T: Make a quotation of the given words. Do you know whose quotation it is?

T: I can help. She was a Roman Catholic nun who devoted her life to serving the poor around the world. She spent many years in Calcutta, India where she founded the Missionaries of Charity. She was awarded the Nobel Peace Prize and became a symbol of charitable work. (Mother Teresa )

T: Discuss what it means with your partner and share your opinion with the class. Can you predict the theme of our lesson? (Students’ answers)

T: The theme of our lesson is “Helping Hands”.

 

2. The objectives of the lesson.

The objectives of the lesson are to teach the students to use the vocabulary to describe charity events, to differentiate  skimming and scanning reading, share their own experience of helping other people, write a report for the school website about a charity event, improve speaking and writing skills, develop critical thinking, attention; encourage them to learn English.

 

T. Thank you for your ideas. Do you feel good when you help people, animals or the environment? (Students’ answers)

Students  exchange their opinions and make a word-map using the expressions:

I think ......

To my mind......

In my opinion........

It seems to me.......)

T. So, are you ready to work? We`ll check now. Each of you has  evaluation  card. In the column «Self-esteem» you evaluate your readiness to work at the lesson. After all, the main thing is to set the goal and awaken the desire for knowledge. You will put marks to yourself after completing each task.

 

 

2. Evaluation Card 

 

з /п

Зміст роботи

Бал окремого завдання

Бали, які отримав учень

1

Quotation

1-3 (1 бал за кожну правильну відповідь)

 

2

Game. Helping others.

1-7 (1 бал за кожну правильну відповідь)

 

3

Pairwork . Mandy’s post

1-7(1 бал за кожну правильну відповідь)

 

4

Projectwork

1-12

 

5

Language Focus

1-3(1 бал за кожне правильнеречення)

 

6

Additional points

1-5

 

7

Total

 

 

 

 

 

 

 

3. Warming-up.

Read the fact file. Are the sentences true or false?

Fact File. Helping others.

 

Charities are organizations that help others. For example, UNICEF (United Nations Children's Fund) or the World Wildlife Fund. You can help charities by giving your time, money or the things you own.

 

Volunteering is when you give your time to help others. Some ways of volunteering are:

visiting old people to talk to them or help them;

walking dogs at an animal shelter;

cleaning up a park.

 

Fundraising is when you collect money to help others. Some ways of fundraising are:

making cakes or biscuits to sell;

doing a sponsored activity. For example, family and friends give you money if you finish a long walk.

 

Donating is when you give your things to help others. Some ways of donating are:

giving your toys or old things to a charity that helps sick children or poor people;

giving your old books to a library.

 

1.     Charities are organisations that help others.

2.     You can give your homework, money or things that you own.

3.     Volunteering is when you give your time to help others.

4.     Walking dogs at an animal shelter is a way of fundraising.

5.     Fundraising is when you collect food to help others. 

6.     You can make cakes or biscuits to eat to collect money for a charity.

7.     Giving your old clothes to a charity is a way of donating.

 

II.   The main part of the lesson.

I. Read Mandy’s post on the school website. Then in pairs discuss the questions:

1.     What is the next school meeting about?

2.     What does Mandy want students in her year to do?

3.     What does a student representative do?

II. Now read Mandy’s report and choose the best answer.

When writing a report of a meeting the writer needs to

A  write down exactly what people said

B  summarise the main points to inform the readers.

III. Read the report and answer the questions.

1.What are the three types of event that Mandy write about?

2.Which two of these events also happened last year?

3.What was Mandy’s impression of the meeting?

4.What action do students need to take?

IV. A report is usually divided into sections with headings. Match these headings with the paragraphs in Mandy’s report.

1.     Summer charity event.

2.     Conclusion

3.     End-of-year parties

4.     Introduction

5.     Summer barbecue

V.Students` project work.

T: Students were divided into groups. Each group prepared a presentation about a charity event.

 

(Хто отримав випереджальне завдання , виступає з презентацією, самостійно оцінює свій виступ, всі інші учні заповнюють таблицю, слухаючи виступаючих і також оцінюють себе в колонці Project work (проектна робота).

 

VI. A report . Overall structure

 

Introduction

Main sections.

Conclusion

 

Making recommendations/suggestions

I would recommend you/suggest that…

We should consider…

It would benefit everyone if…

 

VII. Language Focus.

You can use these verbs in reports to make recommendations and suggestions. In your copybooks write sentences with these verb patterns.

advise person + to infinitive

suggest + -ing

recommend +that clause

 

VIII.             Заключна частина

1.        Рефлексія. Summarizing.

So, let`s draw a conclusion.

 

Home assignment:write a report for the school website in 140-150 words about a charity event you attended or organised

 

Література:

 

1. Focus 4 by Daniel Brayshaw, Beata Trapnell, Bartosz Michalowski,  Pearson, 2016

 

2. Writing Strategies

http://www.edu.gov.qa/Ar/SECInstitutes/EducationInstitute/CS/English/Coordinators%20Meetings/13.pdf

 

3. Project Based Learning

https://www.pblworks.org/what-is-pbl

4. Student presentations

https://www.teachingenglish.org.uk/article/student-presentations