ПОЛОЖЕННЯ про електронний інформаційний ресурс (сайт) Навчально-виховного комплексу «Школа І ступеня – гімназія «Оболонь» Оболонського району м. Києва

ЗАТВЕРДЖЕНО на засіданні педагогічної ради протокол від  28.08.2020   № 1


ПОЛОЖЕННЯ

 про електронний інформаційний ресурс (сайт)
Навчально-виховного комплексу«Школа І ступеня – гімназія «Оболонь» Оболонського району м. Києва

 

І. Загальні положення

1.1 Офіційний Web-сайт Навчально-виховного комплексу «Школа І ступеня – гімназія «Оболонь» Оболонського району м. Києва  (надалі  НВК «Оболонь») – це сукупність електронних документів, які висвітлюють достовірну інформацію про нормативні засади та основні напрями діяльності навчального закладу, об’єднаних однією електронною адресою та є його Інтернет-представництвом у всесвітній мережі Інтернет (далі мережа Інтернет)

1.2 Дане Положення визначає статус офіційного сайту НВК «Оболонь» як інформаційного ресурсу про діяльність навчального закладу у мережі Інтернет та регламентує діяльність з його інформаційного наповнення.

1.3. Сайт НВК «Оболонь» є інструментом мережевої взаємодії всіх учасників освітнього процесу, що має сприяти активному впровадженню інформаційно-комунікаційних технологій у практику роботи закладу освіти.

1.4. Створення і підтримка сайту НВК «Оболонь» є предметом діяльності команди закладу освіти. Обслуговування сайту поєднує в собі процес збору, обробки, оформлення, публікації інформації з процесом інтерактивної комунікації та презентує актуальний результат діяльності закладу освіти.

2. Мета і завдання сайту НВК «Оболонь»

2.1 Мета створення та функціонування офіційного сайту НВК «Оболонь» :

  • забезпечення пересічних громадян України достовірною інформацією про освітні послуги, які надаються НВК «Оболонь», специфіку його роботи,
  • висвітлення його діяльності,
  • широкого інформування громадськості про досягнення та перспективи розвитку НВК «Оболонь»,
  • про нововведення у галузі освіти.

2.2. Завдання сайту НВК «Оболонь»:

• презентація закладу освіти в мережі Інтернет;

• інформування про особливості НВК «Оболонь», освітні стандарти, навчальні програми та плани, запроваджені в освітньому процесі, загальні відомості про педагогічний колектив, історію, досягнення тощо;

• забезпечення відкритості діяльності закладу освіти та висвітлення його діяльності в мережі Інтернет;

• інформаційно-освітнє забезпечення діяльності учасників та учасниць освітнього процесу, зокрема доступу до необхідних інформаційних та освітніх ресурсів, дистанційної форми здобуття освіти тощо;

 • взаємодія всіх учасників та учасниць освітнього процесу: адміністрації, педагогічного колективу, здобувачів освіти, їхніх батьків (осіб, які їх замінюють), соціальних партнерів закладу;

 • створення умов для мережевої взаємодії з іншими установами, спрямованої на розв’язання актуальних питань організації освітнього процесу, надання можливості відвідувачам сайту поставити питання й отримати на них відповіді тощо;

• стимулювання творчої активності педагогічних, науково-педагогічних працівників та працівниць і здобувачів та здобувачок освіти;

• обмін педагогічним досвідом;

 • висвітлення досягнень закладу освіти, результатів участі педагогічного колективу та/або здобувачів та здобувачок освіти в інноваційній, дослідно-експериментальній діяльності;

• розвиток інтересу здобувачів і здобувачок освіти до дослідницької та інноваційної діяльності, зокрема із застосуванням інформаційних технологій.

3. Призначення  сайту НВК «Оболонь»:

• представлення та популяризація діяльності НВК «Оболонь» у світовій мережі Інтернет, як одного з загальноосвітніх закладів освіти в місті Києві.

• презентація навчально-виховного процесу, наукової діяльності, спортивних досягнень, організації дозвілля учнів, методичної та дослідно-експериментальної діяльності педагогічного колективу.

• розширення взаємодії НВК «Оболонь» з іншими закладами освіти, науково-дослідними та іншими установами міста Києва та України.

4. Адреса офіційного сайту навчального закладу та її використання
2.1. Адреса офіційного сайту навчального закладу у мережі Інтернет –

 http://nvk-obolon.com.ua
2.2. На бланках НВК «Оболонь» поруч із юридичною адресою та телефонами зазначається адреса офіційного сайту та адреса його електронної пошти.

2.3. Забороняється використовувати адресу НВК «Оболонь» в цілях, що не пов'язані із діяльністю закладу освіти, з метою отримання прибутку, а також з порушенням законодавства України.

5. Інформаційне наповнення офіційного сайту та його механізми

Інформаційне наповнення сайту формується відповідно до вимог законодавства та статуту закладу освіти щодо суспільно-значущої інформації як для всіх учасників та учасниць освітнього процесу, так і для інших зацікавлених осіб.

Представники та представниці педагогічного колективу, здобувачі освіти та їхні батьки можуть пропонувати матеріали для публікації на сайті, залишати дописи у форумах обговорень (за можливістю) та в персональних блогах.

Інформаційні матеріали сайту мають бути опубліковані державною мовою.

Відповідно до статті 30 Закону України «Про освіту»  НВК «Оболонь» формують відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про його діяльність та оприлюднюють таку інформацію. На сайті закладу освіти є відкритий доступ до такої інформації та документів:

• статут закладу освіти;

• ліцензії на провадження освітньої діяльності;

• структура та органи управління закладу освіти;

• кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;

• освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, передбачених відповідною освітньою  програмою;

• територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником;

• ліцензований обсяг і фактична кількість осіб, які навчаються в закладі освіти;

• мова (мови) освітнього процесу;

• наявність вакантних посад, порядок та умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);

• матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами);

• результати моніторингу якості освіти;

• річний звіт про діяльність закладу освіти;

• правила прийому до закладу освіти;

• правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти;

• план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;

• порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти;

• порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування);

• інша інформація, яку оприлюднюють за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.

Відповідно до цієї ж статті заклад освіти, що отримує публічні кошти, та його засновники зобов’язані оприлюднювати на вебсайті:

• кошторис і фінансовий звіт про надходження й використання всіх отриманих коштів,

• інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їхньої вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

Інформацію та документи, передбачені частинами другою і третьою цієї статті, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщують для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено законом.

Перелік додаткової інформації, обов’язкової для оприлюднення закладами освіти, можуть визначати спеціальні закони.

Розміщуючи інформацію на сайті, необхідно дотримуватися вимог законодавства України про захист персональних даних. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» персональні дані розуміють як «відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована».

У Законі України «Про охорону дитинства» зазначено, що «розголошення чи публікація будь-якої інформації про дитину, що може заподіяти їй шкоду, без згоди законного представника дитини забороняється».

У звіті ЮНІСЕФ «Діти в цифровому світі» (2017) рекомендовано закласти гарантії для захисту конфіденційності дітей, особистої інформації та репутації.

Відповідно всі матеріали про учасників та учасниць освітнього процесу НВК «Оболонь»  (керівників, викладачів, працівників, випускників, учнів), що містять персональні дані, мають бути опубліковані лише з їхньої письмової згоди. Відповідно до статті 307 Цивільного кодексу України фото та відео із зображенням людини можуть бути зроблено лише за умови отримання її згоди.

Відповідно до статті 7 Закону України «Про захист персональних даних» забороняється обробка персональних даних про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях і професійних спілках, засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров’я, статевого життя, біометричних або генетичних даних.

Отже, на сайті НВК «Оболонь»  не мають бути розміщені персональні дані учасників та учасниць освітнього процесу, зокрема:

• адреси реєстрації місця проживання;

• приватні номери телефонів та адреси електронної пошти;

• відомості про сімейний і соціальний стан;

• генетичні та біометричні дані, що однозначно ідентифікують особу;

• відомості про расову чи етнічну приналежність, політичні погляди, релігійні чи інші переконання;

• відомості про психічне та фізичне здоров’я.

Відповідно до Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» на сайті закладу освіти не має бути матеріалів, що містять ознаки дискримінації особи за її ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного й соціального походження, громадянства, сімейного й майнового стану, місця проживання, мовними або іншими ознаками, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними.

На сайті НВК «Оболонь» не має бути:

• матеріалів, що становлять загрозу сексуальної експлуатації та зловживань, домагань із сексуальною метою, онлайнового вербування дітей для вчинення злочинів, участі в екстремістських політичних чи релігійних рухах або з метою торгівлі людьми;

• матеріалів принизливого стереотипного зображення та надмірної сексуалізації жінок і дітей;

• зображень і прославлень насильства й завдавання собі ушкоджень, зокрема, самогубств;

• інформації, що обґрунтовує й виправдовує допустимість насильства й жорстокості або спонукає здійснювати насильницькі дії стосовно людей чи тварин;

• принизливих, дискримінаційних або расистських висловів чи закликів до такої поведінки;

• матеріалів порнографічного характеру та/чи матеріалів, що містять сексуальне насильство над дітьми;

• матеріалів з порушенням авторського й суміжних прав.

6. Академічна доброчесність

Відповідно до статті 42 Закону України «Про освіту» академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів і визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти НВК «Оболонь» передбачає:

• посилання на джерела інформації в разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;

• дотримання норм законодавства про авторське право й суміжні права;

• надання достовірної інформації про результати власної навчальної(наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації тощо.

Порушенням академічної доброчесності вважають:

• академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства;

• самоплагіат – оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів;

• фабрикація – вигадування даних чи фактів, що використовують в освітньому процесі або наукових дослідженнях;

• фальсифікація – свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень;

• обман – надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування тощо.

7. Звернення по допомогу й захист

На сайті НВК «Оболонь» розміщена інформація про відповідні засоби правового захисту, зокрема про те, як і кому подавати скаргу або повідомляти про зловживання, кого просити про допомогу й консультування під час користування сайтом.

Усі учасники та учасниці освітнього процесу мають безстрокове право скасувати їхню згоду на обробку персональних даних, вимагати виправлення неточної, неповної, застарілої інформації про себе, знищення інформації про себе, збирання, використання чи зберігання якої здійснюється з порушенням вимог закону або коли це компрометує їхню гідність, безпеку й конфіденційність.

Відповідно до Закону України «Про освіту»  та Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» на сайті НВК «Оболонь» бути опубліковані:

• порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти;

• порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування);

На сайті НВК «Оболонь» міститися інформація для батьків, чиї діти стали жертвами насильства або ж самі вчиняють насилля щодо інших дітей.

Інформація про можливість звернення до дитячих омбудсменів, спеціалістів «гарячих ліній», уповноваженого Верховної Ради з прав людини, уповноваженого Президента України з прав дитини, до правозахисних організацій тощо та їхні контакти  розміщені на сайті.

Усі учасники освітнього процесу НВК «Оболонь»  поінформовані про механізми надання допомоги й послуги підтримки, а також про процедури подання скарг, поновлення прав або відшкодування, якщо їхні права порушують на сайті.

На сайті НВК «Оболонь» опублікована інформацію з безпеки в Інтернеті, зокрема контакти осіб, до яких можна звернутися з цього питання.

 

Приклад згоди на розміщення персональних даних на сайті НВК «Оболонь»  в мережі Інтернет

Я, ______________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

надаю згоду на публікацію на сайті _________________________________

_______________________________________________________________

________________________________________________________________ (повна назва закладу освіти, адреса сайту закладу освіти)

таких персональних даних:

________________________________________________________________ (прізвище, ім’я, по батькові здобувача/ки освіти, який/яка не досяг/досягла 18 років)

________________________________________________________________ (ступінь споріднення)

№ Дані суб’єкта Указати: ТАК або НІ

1. Прізвище, ім’я

2. Освіта (заклад, клас, курс)

3. Матеріали фото- й відеозйомки, здійснених під час уроків

4. Матеріали фото- й відеозйомки, здійснених під час позакласних заходів

5. Інші відомості (указати):

Я розумію відповідальність і можливі негативні наслідки прийнятого рішення, зокрема й унаслідок неправомірного використання цих даних третіми особами.

Згода на розміщення персональних даних надається безстроково й може бути відкликана в будь-який час шляхом подання письмової заяви.

Дата «______» ______________ 20___ р. ________________________

 

8. Правила користування офіційним сайтом НВК «Оболонь».

8.1. Офіційний сайт НВК «Оболонь» є інформаційним ресурсом, відкритим для всіх користувачів мережі Інтернет без будь-яких статевих, вікових, расових, релігійних чи інших обмежень.

8.2. Забороняється :

1) знищення чи фальсифікація матеріалів, розміщених на сайті;

2) зловмисне перевантаження сайту на шкоду іншим користувачам. Відповідальність за ці та інші дії, що шкодять роботі веб-сайту, настає згідно з нормами чинного законодавства України.

8.3. Розміщення інформації рекламно-комерційного характеру допускаються лише за умови дозволу директора школи. Умови розміщення такої інформації регламентуються спеціальними договорами.