Правила поведінки здобувачів освіти


ЗАТВЕРДЖЕНО на засіданні педагогічної ради 22 жовтня 2020  протокол №4


ПРАВИЛА

внутрішнього розпорядку для учасників освітнього процесу

НАВЧАЛЬНО - ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ «Школа І ступеня – гімназія «Оболонь»

 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА

І. Загальні положення.

ІІ. Правила внутрішнього розпорядку для педагогічних працівників.

ІІІ. Правила внутрішнього розпорядку для здобувачів освіти

ІV. Правила внутрішнього розпорядку для батьків здобувачів освіти (осіб, що їх замінюють).

V. Прикінцеві положення

І. Загальні положення

1. Дані Правила внутрішнього розпорядку навчально – виховного комплексу «Школа І ступеня – гімназія «Оболонь» Оболонського району міста Києва (далі – Правила внутрішнього розпорядку НВК «Оболонь») це зведення принципів і норм поведінки, якими мають керуватись всі учасники освітнього процесу. Під учасниками освітнього процесу в даних Правилах розуміються здобувачі освіти, педагогічні працівники, батьки.

2. Правила внутрішнього розпорядку НВК «Оболонь» складені з урахуванням змісту основних організаційно-правових документів – Статуту НВК, Меморандуму співпраці між усіма учасниками освітнього процесу: педагогами, учнями та батьками НВК «Оболонь»,  якими визначається специфіка взаємодії та взаємовідносин учасників освітнього процесу - здобувачів освіти, їхніх батьків (осіб, що їх замінюють), педагогів.

3. Правила внутрішнього розпорядку НВК «Оболонь» поділяються на групи, що в сукупності складають цілісну структуру: Правила внутрішнього розпорядку для педагогічних працівників, Правила внутрішнього розпорядку для здобувачів освіти, Правила внутрішнього розпорядку для батьків здобувачі освіти (осіб, що їх замінюють).

ІІ. Правила внутрішнього розпорядку для педагогічних працівників

Педагогічні працівники зобов’язуються:

- виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти передбачених нею результатів навчання;

-постійно працювати над власним професійним розвитком і самовдосконаленням, застосовувати у освітньому процесі новітні педагогічні методики, інформаційно-комунікаційні технології та джерела інформації;

- дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі;

- надавати рівні можливості участі в освітньому процесі всім здобувачам освіти, зокрема, під час дискусій, групових робіт, письмових робіт;

- дотримуватися професійних етичних норм,  поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;

- сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;

-захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими особами на території закладу освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;

-додержуватися установчих документів та правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, виконувати свої посадові обов’язки.

ІІІ. Правила внутрішнього розпорядку для здобувачів освіти

3.1. Права здобувачів освіти.

Здобувачі освіти НВК «Оболонь» мають право:

-на отримання якісних освітніх послуг в навчальному закладі, зокрема - профільної спрямованості, в тому числі – за індивідуальною формою навчання за станом здоров’я, що здійснюється відповідно до чинного законодавства України про загальну середню освіту, діючого Статуту НВК;

-на охорону, забезпечення та захист своїх законних прав, свобод, захист від будь-яких форм психічного та фізичного насилля, жорстокого поводження в сім’ї, середовищі однолітків тощо;

- на безпечні умови навчання в НВК, на відповідні вимогам санітарні та гігієнічні умови життєдіяльності під час освітнього процесу, у тому числі – в позаурочний період;

-на вибір предметів варіативної складової навчального плану (курсів за вибором, спецкурсів, факультативів і тощо), на висунення пропозицій щодо профілізації навчання в старшій школі;

-на використання наукової, навчальної, матеріально-технічної бази НВК;

-на оптимальні умови для розвитку індивідуальних особливостей, становлення таланту, розвиток обдарованості;

-на вибір гуртків, секцій, що працюють на базі закладу освіти, на участь у добровільних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, групах за інтересами і т.ін. поза межами закладу освіти;

-на вільний виклад поглядів та переконань, участь в роботі органів громадського самоврядування закладу освіти.

 

3.2. Обов’язки здобувачів освіти.

Здобувачі освіти НВК «Оболонь» зобов’язані:

-дотримуватись режиму роботи НВК , розкладу навчальних та виховних занять;

-приходити до НВК не пізніше, ніж за 15 хвилин до початку  навчального заняття;

-виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;

-поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

-відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

-дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов Статуту НВК.

- дотримуватися загальної культури поведінки, проявляти ввічливість, коректність, доброзичливість;

- дотримуватися мовної культури, стилю спілкування;

- бережно ставитися до майна, дотримуватися чистоти в приміщеннях закладу освіти;

- не допускати вживання та розповсюдження будь-яких наркотичних засобів, вживання алкоголю, токсичних речовин;

- не допускати куріння тютюнових виробів, вейпу у приміщеннях і на території закладу освіти;

не пропускати заняття без поважної причини, у разі наявності поважної причини – не залишати заклад освіти без попередження класного керівника;

- не порушувати дисципліну під час навчальних занять та виховних заходів, на перервах, залишати кабінет (спортивну залу, актову залу тощо) без дозволу вчителя;

- використовувати для занять у спортивній залі тільки спеціальний одяг (спортивну форму) та спеціальне взуття;

- брати участь в різноманітних заходах, організованих у НВК та за його межами, з метою формування інформаційної, комунікативної, соціальної компетенцій;

- використовувати атрибутику НВК «Оболонь» у практиці повсякденного життя, під час виконання представницької функції, знати та уміти виконувати гімн НВК «Оболонь»;

- своїм рівнем інтелектуально-творчих, спортивних досягнень сприяти ствердженню та закріпленню позитивного іміджу НВК на ринку освітніх послуг.

 

3.3. Заохочення здобувачів освіти

До здобувачів освіти НВК «Оболонь» можуть бути застосовані різні форми заохочень:

- за активну участь в окремих шкільних, позашкільних заходах, тощо – у вигляді запису-подяки у щоденнику;

- за активну участь у житті класу та НВК, у роботі гуртків, секцій, тощо, роботі органів шкільного самоврядування, тощо – нагородження дипломом гімназійного рівня (на підставі подання класного керівника, керівників гуртків, секцій, тощо);

- за особливі успіхи у навчанні, спортивні досягнення, участь у роботі Малої академії наук, участь у інтелектуально-творчих конкурсах та турнірах різного рівня – нагородження дипломом гімназійного рівня (на підставі рішення Батьківської ради за поданням класного керівника, учителя-предметника тощо);

- за здобуття призового місця (І-ІІІ) на ІІ-III етапах Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін, за високі досягнення в роботі Малої академії наук, перемогу у ІІ-ІІІ етапах інтелектуально-творчих конкурсів та турнірів – нагородження дипломом районного та регіонального рівнів;

- за високі досягнення у навчанні – нагородження Похвальним листом (3-8, 10 класи), отримання свідоцтва про базову загальну середню освіту з відзнакою (9 клас), отримання свідоцтва особливого зразку, нагородження срібною або золотою медаллю (11клас) (за умови відповідності результатів змісту вимог нормативних документів);

- за особливі успіхи у вивченні окремих предметів – нагородження Похвальною грамотою (9, 11класи) (за умови відповідності результатів змісту вимог нормативних документів);

- учні, що виявляють протягом поточного навчального року обдарованість в одній із галузей духовного виробництва (культури, літературної творчості тощо) або науки, що підтверджується досягненнями відповідними рівня, рекомендуються до нагородження стипендією Київського міського голови «Обдарованість».

- інші форми заохочень на підставі рішення Батьківської ради закладу.

Заохочення учнів записуються в їхніх особових справах класним керівником по закінченні навчального року.

ІV. Правила внутрішнього розпорядку для батьків здобувачів освіти (осіб, що їх замінюють).

4.1. Права батьків (осіб, що їх замінюють).

Батьки та особи, що їх замінюють, мають право:

-брати участь у роботі органів громадського самоврядування шкільного рівня (Батьківській раді, конференції, тощо), інших рівнів – районного, міського, регіонального;

-вносити пропозиції щодо поліпшення якості освітніх послуг у НВК, організації освітнього процесу, покращення матеріально-технічної та навчально-методичної бази НВК;

-звертатися до педагогічних працівників закладу освіти в індивідуальному порядку, колективній формі щодо вирішення питань навчання, виховання та розвитку дитини, проблем в учнівському колективі;

-отримувати від навчального закладу кваліфікаційну допомогу (інформаційну, консультативну та іншого порядку) щодо дотримання, охорони та захисту прав, свобод та інтересів дитини, членів його сім’ї;

-вимагати дотримання в закладі освіти громадського порядку, всіх видів безпеки життєдіяльності, всебічно цьому сприяючи.

4.2. Обов’язки батьків (осіб, що їх замінюють).

Батьки та особи, що їх замінюють, зобов’язуються

-неухильно дотримуватись чинного законодавства, зокрема, що діє в сфері освіти;

-знати та дотримуватись положень основних організаційно-правових документів НВК (Статуту та ін.), сприяти їхньому неухильному дотриманню з боку дітей;

- сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;

- виховувати у дітей толерантність, повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;

 - поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;

- виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;

- дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти.

-забезпечувати дитині гідне утримання, відповідні умови для навчальних занять, занять за інтересами;

- проводити систематичну роботу з дитиною з метою її безпеки, профілактики травматизму та нещасних випадків, з метою недопущення впливу на дитину негативних соціальних явищ (тютюнопаління, наркоманії, комп’ютерної залежності та ін.);

- відвідувати заклад освіти для з’ясування питань навчання, виховання і розвитку дитини як в індивідуальному порядку, так і за запрошенням на батьківські зустрічі, на інші заходи, що стосуються взаємодії сім’ї та школи.

 

4.3. Заохочення

До батьків (осіб, що їх замінюють) можуть бути застосовані різні форми заохочень: відзначення подякою, грамотою гімназійного рівня - за активну участь у житті класу, за відповідальне ставлення до виховання сина/доньки (за поданням класного керівника); за активну участь у житті НВК (за поданням Батьківської ради).

 V. Прикінцеві положення

 Правила внутрішнього розпорядку та зміни до них ухвалюються після їх обговорення на Загальних зборах або в інший спосіб, який передбачає активність усіх учасників освітнього процесу.

Усі учасники освітнього процесу мають бути ознайомлені з Правилами внутрішнього розпорядку.

Правила внутрішнього розпорядку НВК «Оболонь» є обов’язковими для виконання, поширюються на всіх працівників установи,  на всіх здобувачів освіти 1-11-х класів навчального закладу, на всіх батьків (осіб, що їх замінюють), діти яких є учнями даного закладу освіти.