ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЕДАГОГІЧНУ РАДУ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ «Школа І ступеня-гімназія «Оболонь»

 СХВАЛЕНОна засіданні педагогічної ради« 08 » лютого 2021(протокол № 7 )                                   

ЗАТВЕРДЖУЮ Директор НВК  «Оболонь»             Тетяна ЗУБЧЕНКО  


 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЕДАГОГІЧНУ РАДУ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ «Школа І ступеня-гімназія «Оболонь»

Оболонського району м. Києва 

1.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Педагогічна рада навчально-виховного комплексу «Школа І ступеня гімназія «Оболонь» є  основним постійно діючим колегіальним органом управління  НВК, створений для розв’язання основних питань освітнього процесу.

1.2. Повноваження педагогічної ради визначаються  Законом України «Про повну загальну середню освіту», статутом НВК.

1.3. Педагогічна рада утворюється за наявності не менше трьох педагогічних працівників. Усі педагогічні працівники НВК зобов’язані брати участь у засіданнях педагогічної ради.

1.4. Головою педагогічної ради є директор НВК, а за його відсутності – виконуючий обов’язки директора закладу.

1.5. Засідання педагогічної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її складу. Рішення з усіх питань приймаються більшістю голосів від її складу. У разі рівного розподілу голосів голос голови педагогічної ради є визначальним. Рішення педагогічної ради оформлюються протоколом засідання, який підписується головою та секретарем педагогічної ради.

1.6. Для ефективного розгляду окремих питань порядку денного засідань педагогічної ради за потреби у засіданні можуть брати участь інші особи, зокрема представники батьківської громади, учнівського врядування, різних установ і організацій, батьки окремих учнів або особи, які їх замінюють тощо.

1.7. Документацію педагогічної ради веде секретар, обраний із членів педагогічної ради терміном на один навчальний рік. Протоколи підписуються головою та секретарем педагогічної ради.

1.8. Рішення педагогічної ради вводяться в дію наказами директора НВК і є обов’язкові до виконання всіма учасниками освітнього процесу.

1.9. НВК забезпечує публічний доступ  до тексту Положення через власний  сайт.

 

 

2. ПОВНОВАЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ

2.1. Відповідно до статті 40 Закону України  «Про повну загальну середню освіту» педагогічна рада:

2.1.1 схвалює:

-  стратегію розвитку НВК та річний план роботи НВК;

- освітню (освітні) програму (програму), зміни до неї (них) та оцінює результати її (їх) виконання;

- індивідуальний навчальний план учня;

-  правила внутрішнього розпорядку, положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти;

- режиму роботи групи подовженого дня

2.1.2 затверджує:

- установчі документи НВК;

- плани роботи НВК (план освітньої діяльності НВК на навчальний рік, план роботи бібліотекаря, практичного психолога, педагога-організатора, соціального педагога);

 - перспективне планування (не пізніше 25 грудня поточного року) на наступний календарний рік орієнтовного підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

-  орієнтовний та річний плани підвищення кваліфікації педагогічних працівників на відповідний рік у межах коштів, затверджених у кошторисі НВК за всіма джерелами надходжень на підвищення кваліфікації на відповідний рік;  

- план заходів із попередження порушень академічної доброчесності учасників освітнього процесу;

- склад комісії з виявлення порушення академічної доброчесності;

- правила зарахування (прийому) учнів до початкової школи (5-11-х) класів;

- план зарахування (прийому) учнів до початкової школи (5-11-х) класів;

- перелік підручників із навчальних предметів.

2.1.3 ухвалює рішення про:

- вдосконалення і методичне забезпечення освітнього процесу;

- переведення учнів на наступний рік навчання, їх відрахування, притягнення до відповідальності за невиконання обов’язків;

- відзначення, морального та матеріального заохочення учнів та інших учасників освітнього процесу;

- продовження здобуття учнем загальної середньої освіти, зокрема й з окремих навчальних предметів, за однією з індивідуальних форм її здобуття чи переведення учня на одну з обраних ним або його батьками, або особами що їх замінюють,  інституційних форм здобуття освіти;

- визнання результатів підвищення кваліфікації педпрацівника, отриманих ним поза закладами освіти, у інших суб’єктів освітньої діяльності, фізичних та юридичних осіб;

-  впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами ;

- розподіл годин варіативної складової навчального плану;

- встановлення факту порушення педпрацівником академічної доброчесності та визначення виду академічної відповідальності,  академічну відповідальність учнів відповідно до Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу НВК;

- видачу документів про освіту;

- випуск учнів із НВК;

2.1.4  розглядає питання щодо:

- структури і тривалості навчального року, навчального тижня, навчального дня, занять, відпочинку між ними;

- форм організації освітнього процесу;

- форм та умов подальшого здобуття учнем повної загальної середньої освіти у разі повторного не проходження річного оцінювання та/або ДПА;

- визначення системи оцінювання результатів навчальної діяльності учнів;

- доцільності оцінювання результатів навчальної  діяльності учнів 5-х класів;

- доцільність оцінювання навчальних досягнень учнів з курсів за вибором та здійснення обліку занять з курсів за вибором;

- відповідальності здобувачів освіти, працівників НВК та інших учасників освітнього процесу (батьків, осіб, які їх замінюють) за невиконання ними своїх обов’язків;

- проведення позапланового інституційного аудиту, громадської акредитації, зовнішнього моніторингу якості освіти та/або освітньої діяльності НВК;

- підсумків атестації вчителів;

- визначення предмету за вибором  для складання  здобувачами  базової середньої освіти державної підсумкової атестації;

- погодження завдань для проведення державної підсумкової атестації осіб, які завершують здобуття початкової та базової  середньої освіти  з навчальних предметів;

- визначення дати вручення документів про освіту;

- розглядає інші питання, віднесені законом або статутом НВК до її повноважень.

 

3. ПОВНОВАЖЕННЯ ГОЛОВИ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ

3. Голова педагогічної ради:

3.1. Планує роботу педагогічної ради.

3.2. Видає наказ про підготовку та проведення засідання педагогічної ради і про виконання рішень педагогічної ради; визначає відповідальних за виконання прийнятих рішень.

3.3. Видає за потреби наказ про створення робочих, творчих (динамічних) груп із підготовки засідання педагогічної ради.

3.4. Проводить засідання педагогічної ради згідно з планом роботи НВК,  затвердженим регламентом.

3.5. Визначає шляхи реалізації рішень педагогічної ради (перегляд відкритих заходів; проведення семінарів, навчально-методичних тренінгів; вивчення та впровадження кращого педагогічного досвіду роботи; апробація різних педагогічних інновацій; моніторингові дослідження тощо).

3.6. Контролює виконання рішень педагогічної ради.

3.7. Організовує за потреби проміжні форми контролю за виконанням рішень педагогічної ради (відвідування уроків, факультативів, курсів за вибором, позакласних заходів; проведення контрольних робіт за текстами адміністрації, зрізів навчальних досягнень учнів, вивчення рівня їхнього розвитку та вихованості; анкетування, проведення співбесід з учителями, учнями, батьками або особами, що їх замінюють тощо).

3.8. Притягує до дисциплінарної відповідальності осіб, які не виконують рішення педагогічної ради.

 

4. ОБОВЯЗКИ ЧЛЕНІВ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ

4. Члени педагогічної ради:

4.1. Відвідують в обов’язковому порядку засідання педагогічної ради.

4.2. Дотримуються порядку та регламенту проведення засідань педагогічної ради.

4.3. Виконують рішення педагогічної ради у термін,  встановлений головою педагогічної ради.

 

5. ПРАВА ЧЛЕНІВ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ

5. Члени педагогічної ради мають право:

5.1. Брати участь у підготовці до проведенні засідань педагогічної ради.

5.2. Доповідати та виступати на засіданнях педагогічної ради.

5.3. Обговорювати питання, винесені на засідання педагогічної ради.

5.4. Висувати пропозиції щодо поліпшення організації освітнього процесу НВК та щодо інших питань порядку денного засідання.

5.5. Ухвалювати рішення педагогічної ради шляхом відкритого голосування.

 

6. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ

6.1. Педагогічна рада проводить засідання згідно з планом роботи на рік, який ухвалюється на педагогічній раді у серпні поточного навчального року й затверджується директором НВК.

6.2. Засідання педагогічної ради проводяться один раз на два місяці, у четвертий четвер другого місяця

6.3. Час, місце й порядок денний засідання педагогічної ради повідомляються не пізніше  ніж за один тиждень до її проведення.

6.4. Для підготовки та проведення педагогічної ради можуть створюватися робочі, творчі (динамічних) групи, до складу яких можуть входити адміністрація, педпрацівники, працівники вищих навчальних закладів, наукові співробітники тощо (за їх згодою)

6.5. Кожне ухвалене рішення педагогічної ради з визначенням термінів виконання й осіб, відповідальних за виконання, затверджується відкритим голосуванням.

6.6. Організацію виконання рішень педагогічної ради здійснює директор НВК та відповідальні особи, зазначені в рішенні. Результати цієї роботи повідомляються членам педагогічної ради на її наступних засіданнях.

 

7. ДОКУМЕНТАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ

7.1. Засідання педагогічної ради оформлюються протокольно. У протоколі фіксуються хід обговорення питань, що виносяться на педагогічну раду, пропозиції та зауваження членів педради.

7.2. Протоколи педагогічної ради нумеруються, прошнуровуються, скріплюються печаткою, підписом директора та секретаря педагогічної ради.

7.3. Протоколи засідань педагогічної ради є документом постійного збереження, знаходяться в архіві НВК протягом десяти років й передаються актом.